Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Registracija obrta
  • Posebne mogućnosti obavljanja obrta

Posebne mogućnosti obavljanja obrta

Pomaganje članova kućanstva

Članovi obiteljskog kućanstva mogu obrtniku pomagati u obavljanju obrta, bez obveze sklapanja ugovora o radu. Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi i s njima izjednače osobe, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, i privređuju, odnosno prihode zajedno ostvaruju i troše. U slučaju vezanog obrta, član obiteljskog kućanstva mora ispunjavati i poseban uvjet propisane razine stručnosti, ako obrtniku pomaže za vrijeme dok obrtnik nije prisutan u radionici ili trgovini.

Sezonsko obavljanje obrta

Obrt se može obavljati i kao sezonski obrt.

Prema važećem Zakonu o obrtu, sezonski obrt može se obavljati najdulje devet mjeseci unutar jedne kalendarske godine, pri čemu obrtnik sam utvrđuje razdoblje trajanja sezone, a može obrt registrirati i tako da to bude više razdoblja tijekom godine, ali ukupno najdulje do devet mjeseci. Izvan razdoblja upisanog u Obrtni registar, djelatnost se ne smije obavljati. Osobe koje obavljaju obrt u vrijeme trajanja sezonskog obavljanja obrta uspostavljaju svojstvo osiguranika. 

Sezonsko obavljanje obrta trajno se upisuje u Obrtni registar pa je prednost ovoga načina obavljanja obrta da upisom razdoblja tijekom godine u kojem se sezonski obavlja nije potrebno svake godine iznova prijavljivati i zatim odjavljivati obavljanje djelatnosti obrta. 

Zajednički obrt

Zakon o obrtu predviđa mogućnost partnerstva u obavljanju obrta te propisuje da dvije ili više fizičkih osoba mogu zajednički obavljati obrt. Međusobni odnosi osoba uređuju se pisanim obvezno pravnim ugovorom o ortaštvu.

Zajednički obrt posluje pod zajedničkom tvrtkom. Jedna osoba može biti partner, odnosno ortak u više zajedničkih obrta, s različitim partnerima, a u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti. Ako fizička osoba pristupi u obrt ili istupi iz zajedničkog obrta, obavljanje obrta se može nastaviti.

Kod obavljanja djelatnosti vezanih obrta, dovoljno je da jedan ortak ispunjava propisane uvjete stručnosti. Opće uvjete za obavljanje obrta i uvjet posebne zdravstvene sposobnosti, ako je za djelatnost propisan, moraju ispunjavati svi ortaci.

Ortaštvo je normirano Zakonom o obveznim odnosima. To je zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti. Ugovorom o ortakluku uzajamno se obvezuju dvije ili više osoba uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja. Ugovor o ortakluku je neformalan, jer je za sklapanje ugovora ne postoji unaprijed propisani oblik.

Obrt kao druga djelatnost

Osoba koja je zaposlena temeljem ugovora o radu kod drugog poslodavca može otvoriti obrt i obavljati djelatnost, pod uvjetom da zadovoljava odgovarajuću stručnu spremu za registriranu djelatnost obrta za koju je propisan uvjet određene razine stručnosti, odnosno uz uvjet zapošljavanja radnika koji ima odgovarajuću stručnu spremu.

Radom u obrtu ostvaruju se prava u svezi s radnim odnosom, pa tako među njima i pravo na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Obrtnik koji uz radni odnos ima otvoren obrt obveznik je doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i kao obrtnik i kao radnik. To znači da je dužan i u obrtu plaćati doprinose za obvezna osiguranja koja obuhvaćaju mirovinsko i zdravstveno osiguranje, s time da se doprinosi za obrt plaćaju prema ostvarenom dohotku, odnosno prema godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

U slučajevima otvaranja obrta uz radni odnos potrebno je dodatno pripaziti na odredbe Zakona o radu koje se odnose na zabranu konkurencije radnika poslodavcu u obavljanju istovrsnih poslova, kao i na odredbe posebnih propisa kojima se za pojedine vrste službe propisuje zabrana obavljanja druge djelatnosti.

Umirovljenici mogu obavljati obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta mirovina će biti stavljena u mirovanje tj. obustavit će im se isplata mirovine Iznimno, korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ne obustavlja se isplata te mirovine.
 


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.