Cehovi i sekcije

  • Cehovi i sekcije
  • Ispit za pogrebnike

Ispit za pogrebnike

Temeljem članka 18. i članka 19. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) te temeljem članka 10. Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15) Hrvatska obrtnička komora provodi ispite o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik. 

OBAVIJEST O ISPITNOM ROKU

Ispit stručne osposobljenosti za zanimanje pogrebnik održat će se 13. srpnja 2024. u prostorijama HOK-a.

Prijave se primaju do 03. srpnja 2024.

2. PRIJAVA ZA ISPIT

Prijava za ispit zaprima se najkasnije 15 dana prije određenog ispitnog roka.

Potpuna prijava za ispit treba sadržavati:

  1. popunjenu prijavnicu na ime osobe koja polaže ispit
  2. potvrdu o uplati
  3. presliku rodnog lista
  4. preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi

Potpunu prijavu treba poslati na mail pogrebnici-ispit@hok.hr,  ili poštom na adresu: 
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA 
Odjel za organizaciju rada cehova 
Prijava za polaganje ispita za zanimanje “Pogrebnik“
Ilica 49/2 
10 000 Zagreb

Ispitna komisija najkasnije 7 dana prije početka ispita upućuje obavijest kandidatu s pojedinostima vezanim uz održavanje ispita.

Na temelju Pravilnika o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik (NN 134/15),  ukoliko kandidat na vrijeme ne obavijesti Hrvatsku obrtničku komoru o spriječenosti dolaska na ispit, prijava se ocjenjuje kao pad na ispitu. Krajnji rok za odgodu je 48 sati prije ispita.

3. LITERATURA ZA PRIPREMU ISPITA:

  NAZIV Cijena
1. Pravo i pravni propisi u obrtništvu (A.Klarić, Ž.Lukačević Dominko, Ž.Fanjak)   15,93 EUR
2. Osnove gospodarstva (D.Ribić, A.Šujica)     11,95 EUR
3. Gubitak i žalovanje (Priručnik za osposobljavanje pogrebnika)     9,95 EUR
  UKUPNO 37,83 EUR
  Poštarina 2,65 EUR
  SVEUKUPNO 40,48 EUR

** Poštarina nije uračunata u cijenu literature

Napomena: Ukoliko ne želite naručiti komplet knjiga za pripremu ispita molimo da na prijavnici označite koje knjige želite.

4. UPLATA NAKNADE ZA ISPIT I LITERATURU

Naknada za polaganje ispita u iznosu od 199,08 EUR, odnosno 239,56 EUR (ako želite da Vam se pošalje literatura za pripremu ispita), uplaćuje se na IBAN račun Hrvatske obrtničke komore: 

HR69 2340 0091 1001 74539, poziv na broj odobrenja 6010 - navesti Vaš OIB 
Svrha doznake: Uplata ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

U korist računa: HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA Ilica 49, OIB 96583527575

Literaturu za pripremu ispita možete naručiti iz HOK-a uz naknadu u iznosu od 37,83 EUR + poštarina: na istoj uplatnici na kojoj se uplaćuje naknada za polaganje ispita upisati iznos od 239,56 EUR ukoliko želite da Vam se literatura pošalje poštom.

Ukoliko želite osobno preuzeti literaturu, uplaćujete iznos od 236,91 EUR i literaturu podižete u  prostorijama Hrvatske obrtničke komore, Ilica 49/II uz predočenje potvrde o uplati.

Ukoliko ste uz ispit uplatili i literaturu za pripremu ispita zajedno s poštarinom, HOK Vam istu šalje na adresu naznačenu na prijavnici.

KONTAKT
Odjel za organizaciju rada cehova:

01/4806-668 (Filip Mance)
 01/4806-666 (centrala)
pogrebnici-ispit@hok.hrPreuzimanja


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.