Gospodarstvo i savjetovanje

  • Gospodarstvo i savjetovanje
  • Statistika
  • Obrti – Knjiga obrtnika

Obrti – Knjiga obrtnika

Knjiga obrtnika – članova Hrvatske obrtničke komore je skup podataka koji čine podaci iz Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, evidencije dobrovoljnog članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori te trgovačka društva koja rade na obrtnički način. Podaci se objavljuju mjesečno po godinama od ustroja Obrtnog registra u svibnju 2003. godine do danas.

Radi lakšeg razumijevanja dajemo tumačenje korištenih pojmova u tabeli:

KNJIGA OBRTNIKA – ČLANOVA HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE skup je podatka koji čine podaci iz Obrtnog registra Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, evidencije dragovoljnog članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori te pravne osobe koje rade na obrtnički način.

OBRTNI REGISTAR - Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo je Pravilnikom o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra propisalo način upisa fizičkih osoba u Obrtni registar i način vođenja Obrtnog registra u uredima državne uprave u županijama i njihovim ispostavama, te u Uredu Grada Zagreba (registarsko tijelo), oblik i sadržaj obrasca prijave za upis u Obrtni registar, oblik i sadržaj omota registarskog uloška, obrazaca registarskih listova, obrasca preglednog lista upisa u registarski uložak, obrasca knjige rednih brojeva omota registarskih uložaka, obrasca izvatka iz Obrtnog registra, te oblik i način vođenja evidencije o trgovačkim društvima koja obavljaju vezane i povlaštene obrte.

OBRT je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.
 Iznimno obrt obavlja i pravna osoba koje obavlja jednu ili više djelatnosti ako to ne čini na industrijski način.

AKTIVNI OBRTI – obrti u redu i privremene obustave

TRAJNO OBAVLJANJE OBRTA podrazumijeva i slučajeve kada se privremeno prestaje radom, s namjerom ponovnog obavljanja obrta.

PRIVREMENO OBUSTAVLJANJE OBAVLJANJA OBRTA je obustavljanje obavljanja obrta u trajanju do jedne godine o čemu obrtnik pisano izvješćuje nadležni županijski ured u roku od 30 dana od dana obustave. Iznimno, obrtnik može obustaviti obavljanje obrta dulje od jedne godine u slučaju bolesti, porodnog dopusta ili nastupa više sile.

ORTAK – radi obavljanja gospodarskih djelatnosti dvije ili više osoba mogu zajednički obavljati obrt. Međusobni odnosi uređuju se pisanim ugovorom na koji se primjenjuju propisi kojima se uređuju obvezni odnosi u ortakluku. Obrt posluje pod zajedničkom tvrtkom. 
 Radi obavljanja gospodarske djelatnosti jedna fizička osoba može obavljati više zajedničkih obrta.

IZDVOJENI POGON je jedan ili više međusobno odvojenih prostora u kojima se obavlja obrt ili koji služi za obavljanje obrta a nalazi se izvan sjedišta obrta. Obrt se može obavljati u više izdvojenih pogona.

DJELATNOSTI OBRTA – obrt može biti registriran/obavljati jednu ili više djelatnosti.Preuzimanja

Naziv datoteke
PODACI_O_OBRTIMA_2003-2023.xls 84.5 KB

HOK Obrtnik Plus
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.