O HOK-u

 • O HOK-u
 • Naše usluge
ADRESA:
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
Email:
hok@hok.hr

Naše usluge

USLUGE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

Članstvom u komori članovi Hrvatske obrtničke komore mogu ostvariti brojne pogodnosti:

 • pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora potpiše ugovore o suradnji putem projekta HOK Zajednička nabava  
 • informiranje o novostima u poslovanju (SMS poruke, e-newsletter)
 • besplatni savjeti o poslovanju
 • usluge rješavanja sporova uz uštedu vremena i novca
 • informacije i savjeti vezani uz redovno i cjeloživotno strukovno obrazovanje za obrtništvo
 • licenciranje radionica
 • provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti
 • povoljniji nastup na sajmovima
 • besplatna objava web stranice
 • organizacija poslovnih razgovora s mogućim stranim partnerima
 • seminari i edukacije
 • zastupanje interesa kod donošenja propisa
 • upis u bazu obrta, burza ponude i potražnje
 • digitalno poslovanje (online obrasci)

Projekt HOK Zajednička nabava  

Hrvatska obrtnička komora putem projekta HOK Obrtnik plus svojim članovima omogućava kvalitetnije i povoljnije poslovanje te osigurava poticajno poduzetničko okruženje, osiguravanjem pogodnosti kod dobavljača roba i usluga iz raznih gospodarskih grana, s kojima Hrvatska obrtnička komora ima potpisane ugovore o suradnji. U projekt HOK Obrtnik plus uključeni su partneri iz raznih gospodarskih sektora, bitni članstvu HOK-a u svakodnevnom poslovanju. Članovima je, primjerice, osigurana povoljnija cijena električne energije, naftnih derivata, plina, telekomunikacijskih usluga, osiguranja, konzalting usluga, studijskih programa, pretplate na tiskane medije, informatičkih usluga, automobila. 

Informiranje o novostima u poslovanju

Kvalitetne poslovne informacije presudne su za uspješno poslovanje. Ulažemo puno pažnje u razvoj suvremenih komunikacijskih kanala, kako bi našim članovima pružili kvalitetnu informaciju u pravo vrijeme. Informiranje provodimo putem web stranice Hrvatske obrtničke komore www.hok.hr, e-newslettera, Facebook stranice i You tube kanala. Putem kataloga, vodiča i stručnih publikacija dodatno radimo na informiranju i promociji proizvoda i usluga obrtništva. 

Besplatni savjeti o poslovanju

Savjetodavna služba omogućuje obrtnicima besplatno savjetovanje o poslovanju u obrtu. Savjeti su dostupni svakoga radnog dana od 8 do 16 sati putem jedinstvenog pozivnog broja 072 000 026 (po cijeni redovnog poziva iz fiksne mreže, bez dodatnih naknada). Stručni savjeti pružaju se obrtnicima svakodnevno i to osobno, putem telefona, e-maila ili pošte.  Savjeti se daju i budućim obrtnicima, posebice upute o otvaranju obrta, obliku poslovanja, zajedničkom obrtu, poslovođi, privremenoj obustavi i obvezama u poslovanju. Savjetodavna služba pruža pravne savjete  i druge savjete vezane  uz poslovanje u obrtu, savjete o planiranju investicija, kreditiranju i ostalim poticajima te  tehničke savjete. 

Usluge rješavanja sporova

Centar za mirenje pruža usluge rješavanja sporova na brz, povoljan i kvalitetan način, s ciljem sklapanja nagodbe među strankama u sporu, uz naglašenu povjerljivost cijelog postupka i uz očuvanje poslovnih odnosa stranaka. Usluge mirenja (medijacije) pružaju educirani izmiritelji (medijatori) s Liste Centra za mirenje, odnosno po izboru stranaka. Postupak mirenja pred Centrom za mirenje je od početka do kraja potpuno dobrovoljan i u skladu sa sporazumom stranaka povjerljiv. Sud časti HOK-a nadležan je za rješavanje potrošačkih sporova između potrošača i trgovaca – članova Komore. Sud časti ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta i zaštite prava potrošača. Osim potrošačkih Sud časti rješava i trgovačke i komorske sporove te sporove iz naukovanja.

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo

Hrvatska obrtnička komora skrbi o strukovnom obrazovanju za vezane obrte. U redovnom sustavu obrazovanja na srednjoškolskoj razini provodimo licenciranje obrta i pravnih osoba za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja. U području daljnjeg obrazovanja za potrebe obrtništva skrbimo o provedbi majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti te ostalim oblicima cjeloživotnog obrazovanja na području obrtništva. Značajni poslovi Odjela za obrazovanje vezani su uz suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene međusobnih iskustava i daljnjeg unaprjeđivanja strukovnog obrazovanja. 

Licenciranje radionica

Za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnik, kao i pravna osoba moraju imati dozvolu (licenciju). Dozvolu (licenciju) izdaje Hrvatska obrtnička komora. Hrvatska obrtnička komora izdaje dozvolu (licenciju) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja obrtnicima i pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete i imaju odgovarajuće opremljenu radionicu za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u skladu sa strukovnim kurikulumom za određeno zanimanje. Postupak i način izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja propisuje ministar nadležan za obrt. 

Provedba majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti

Hrvatska obrtnička komora pruža usluge organizacije polaganja majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo. Objavljeni su programi majstorskih ispita za 62 majstorska zvanja. Ispit o stručnoj osposobljenosti može se polagati za jednostavnija zanimanja s liste vezanih obrta za koje je objavljen program polaganja (ukupno 22 zanimanja).

Povoljniji nastup na sajmovima

Hrvatska obrtnička komora organizira i sufinancira nastup obrtnika na međunarodnim i domaćim sajmovima. Organizacijom kolektivnih nastupa obrtnika na sajmovima i promocijom obrtnika olakšavamo našim članovima izlazak na međunarodno tržište.  Nastup obrtnika na inozemnim sajmovima koristimo za dodatnu međunarodnu promociju hrvatskog obrtništva te za razvoj suradnje s različitim inozemnim partnerskim organizacijama i institucijama. Uz organizirani nastup obrtnika na sajmovima, uz sam izložbeni štand, organiziramo i sudjelovanje u organiziranju pratećih sajamskih događanja kao što su konferencije, okrugli stolovi i forumi. 

Besplatna objava web stranice

Za obrtnike koji pravodobno podmiruju svoje obveze prema Komori, usluga objave Web stranice je besplatna. Usluga je ograničena na promidžbene stranice koje sadrže tekst, slike, zvuk i video zapis, a za obrtnike koji žele i druge usluge (npr. Internet trgovina), nudi se mogućnost da na svojim promidžbenim stranica navedu "pokazivače" na druge Internet Web adrese. Za izradu i ažuriranje sadržaja na vlastitim promidžbenim stranicama, zaduženi su sami obrtnici. 

Poslovno povezivanje  (Matchmaking)

Potičemo i organiziramo poslovne susrete hrvatskih obrtnika i poduzetnika s obrtnicima i poduzetnicima ostalih zemalja putem organiziranja prezentacija i poslovnih razgovora. Naša zadaća je osigurati obrtnicima potrebnu pomoć u prilagodbi europskom načinu poslovanja. Hrvatska obrtnička komora članica je Europskog udruženja za obrt, mala i srednja poduzeća - SMEunited i Europskog gospodarsko-socijalnog odbora (EGSO) u Bruxellesu. S ciljem promicanja interesa obrtnika i stvaranja novih radnih mjesta surađujemo s partnerskim komorama i drugim strukovnim udrugama u Europi i svijetu.

Seminari i edukacije

Radi rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, komora organizira rad cehova. Zadaća cehova je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti. U Hrvatskoj obrtničkoj komori aktivno je 18 cehova i sekcija, za koje Komora  organizira seminare, stručne skupove i različite promotivne i edukativne projekte.  Stručni skupove i edukacije organiziraju i drugi odjeli i službe Hrvatske obrtničke komore, ovisno o interesu članstva. 

Zastupanje interesa obrtništva

Prema Zakonu o obrtu temeljni zadaci Hrvatske obrtničke komore su zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava te davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja propisa u oblasti obrtništva. Praćenje, predlaganje, davanje mišljenja i prijedloga na zakone i podzakonske propise i sudjelovanje u radnim skupinama državnih tijela za izradu prijedloga zakona provode stručni djelatnici Ureda Predsjednika Komore sukladno odlukama,  zaključcima  i mišljenjima tijela Komore te prijedlozima područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika.

Upis u bazu obrta, burza ponude i potražnje

Hrvatska obrtnička komora omogućuje članovima besplatan upis u baze podataka na portalu com.hok.hr. Omogućen je upis u burzu ponude i potražnje, gdje članovi mogu objaviti besplatan mali oglas. Osim toga, na portalu se omogućuje upis u bazu Proizvodno zanatstvo, Ugostiteljstvo i turizam, a obrtnicima je omogućena i prijava za izradu besplatne web stranice te informiranje putem e-maila, SMS-a i drugih kanala.

Za više informacija o našim uslugama kontaktirajte naše službe ili pošaljite upit 


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.