O HOK-u

 • O HOK-u
 • Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

 1. Opće informacije

Hrvatska obrtnička komora (u daljnjem tekstu: HOK), OIB:96583527575, Ilica 49, 10000 Zagreb

u obavljanju svoje djelatnosti obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

 1. Kontakt

Email: hok@hok.hr   

Tel: 01 4806 666

 1. Službenik za zaštitu osobnih podataka

HOK je sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba) i propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka te ostalim podzakonskim aktima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati na e-mail adresu zastitapodataka@hok.hr u pogledu svih pitanja vezanih za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarivanja Vaših prava zaštite osobnih podataka.

 1. Pravni temelj, svrha i kategorije osobnih podatka koje HOK obrađuje

 • Vaše osobne podatke obrađujemo pri izvršavanju službenih ovlasti, u svrhu obavljanja javnih ovlasti HOK-a:
 • izdavanje dozvola (licencija) obrtniku i pravnoj osobi koji izvode naukovanje
 • izdavanje uvjerenja o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti
 • izdavanje diplome o majstorskom zvanju
 • osnivanje Suda časti

U navedene svrhe vode se:

 • evidencije kandidata za polaganje ispita
 • evidencije o položenim ispitima
 • matične knjige i pripadajući registri
 • evidencije podataka za izdavanje dozvole – licencije
 • evidencije ispitnih komisija
 • evidencija potvrda Suda časti
 • podaci o sucima i vještacima
 • evidencija prijavitelja u postupcima rješavanja sporova
 • evidencije uvjerenja koje izdaje HOK

 • Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u svrhu:
 • ostvarivanja prava iz radnog odnosa
 • pružanja pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta (upiti stranaka)
 • zastupanja interesa obrtnika pred državnim tijelima (dopisi državnim tijelima)
 • promicanja obrta i obrtništva (podaci o izlagačima na sajmovima)
 • izvršavanja zadaća Centra za mirenje Hrvatske obrtničke komore (evidencije stranaka u

                        postupku, Liste izmiritelja, evidencija upita)

 • evidencije članova i dužnosnika HOK-a
 • evidencije kaznenih i prekršajnih prijava
 • evidencije zahtjeva ispitanika
 • evidencije privola
 • evidencije zapisnika i odluka tijela upravljanja
 • evidencija zapisnika i odluka radnih tijela
 • ostvarivanja prava članova tijela HOK-a na naknade i nagrade

 • Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa, u svrhu:
 • provođenje selekcijskog postupka i zapošljavanje
 • zaštite osoba i imovine putem videonadzora
 • evidencije posjetitelja
 • evidencije poslovnih partnera
 • informiranja članova
 • provođenja anketa
 • evidentiranja i promocije događanja putem fotografija
 • evidencije sudionika događanja
 • evidencija natjecatelja strukovnih natjecanja

 • Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izvršavanja ugovora ili za poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

 • Kada obradu Vaših osobnih podataka nije moguće podvesti pod niti jednu drugu pravnu osnovu iz članka 6. Opće uredbe, Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem Vaše privole.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Svrha: zaštita osoba i imovine

Pravni temelj: legitimni interes HOK-a kao voditelja obrade osobnih podataka

Primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa

Čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše mjesec dana osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku

Korištenje kolačića (cookies)

Na službenim internetskim stranicama www.hok.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

IP adrese se čuvaju iz sigurnosnih razloga i brišu se nakon mjesec dana.

 1. Organizacijske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Pridržavamo se strogih sigurnosnih postupaka kako bismo umanjili rizik uništenja podataka, neovlaštenog otkrivanja podataka, neovlaštenog pristupa Vašim podacima  i drugih povreda.

Oprema/prostorije na/u koju pohranjujemo osobne podatke smještena je u sigurno okruženje s ograničenim fizičkim pristupom.

Koristimo vatrozide,  snažne lozinke, antivirusne programe,  i druge mjere za zaštitu osobnih podataka.

Pristup osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobne, a isto smo regulirali internim aktima.

Redovito održavamo edukacije našim zaposlenicima kako bi razina svijesti o zaštiti osobnih podataka bila zadovoljavajuća.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podacima.

Svi zaposlenici HOK-a obvezani su na čuvanje osobnih podataka temeljem odredbi ugovora o radu.

 1. Dijeljenje Vaših osobnih podataka

HOK jamči da se Vaši osobni podaci obrađuju isključivo u svrhe koje su navedene u ovoj Politici privatnosti, a mogu se dijeliti:

     • javnim tijelima i drugim primateljima kada nas na to obvezuju relevantni propisi u opsegu potrebnom za ostvarenje utvrđene svrhe

     •  tijelima komorskog sustava, pružateljima informatičko – komunikacijskih rješenja i drugim organizacijskim partnerima s kojima smo sklopili ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama

     •   fotografije događanja se mogu objaviti na službenim mrežnim stranicama HOK-a i društvenim mrežama temeljem utvrđenog legitimnog interesa

Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.

Online sastanke i radionice koje HOK organizira održavaju se putem platforme MS Teams. Kako MS Teams obrađuje Vaše osobne podatke možete pročitati u Microsoftovoj Izjavi o zaštiti privatnosti dostupnoj ovdje: https://privacy.microsoft.com/hr-hr/privacystatement.

 1. Vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka, sukladno pravnim propisima i internim aktima. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

 1. Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Vaša prava možete ostvariti pisanim putem na adresi Voditelja obrade osobnih podataka Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, 10000 Zagreb, s naznakom „Za Službenika za zaštitu osobnih podataka“ ili elektroničkom poštom: zastitapodataka@hok.hr. Zahtjev za ostvarivanje prava možete preuzeti niže na ovoj stranici.

Na sve zahtjeve u vezi ostvarivanja Vaših prava na zaštitu osobnih podataka odgovorit ćemo vam u zakonskom roku od mjesec dana. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Obavijestit ćemo Vas o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

      8.1. Pravo na pristup osobnim podacima

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama i možete zatražiti detaljne informacije osobito o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju uključujući i uvid u svoje osobne podatke, o primateljima ili kategorijama primatelja te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili našim nacionalnim zakonodavstvom odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na pristup osobnim podacima možete ostvariti isključivo osobnim dolaskom u HOK kod osobe zadužene za zaštitu osobnih podataka uz predočenje osobne identifikacijske isprave (osobna iskaznica, putovnica i slično).

 

      8.2. Pravo na ispravak/dopunu osobnih podataka

Imate pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ako Vaši podaci nisu točni, potpuni i ažurni.

Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

      8.3. Pravo na brisanje

Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

             Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

             povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

             uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;

             osobni podaci nezakonito su obrađeni;

             osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Unije ili prava   države kojoj podliježe voditelj obrade

             osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

      8.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje prava na brisanje predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe

Navedena prava nisu primjenjiva u mjeri u kojoj je obrada nužna:

             radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

             radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;

             u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili

             radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

      8.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako:

           • osporavate njihovu točnost

           • ako je obrada nezakonita, a protivite se njihovom brisanju

           • ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

           • ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

        8.5. Pravo na prenosivost

Imate pravo na prenosivost podataka odnosno pravo primiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku.

Pravo ispitanika na prijenos podataka od jednog do drugog voditelja obrade odnosno davatelja usluge vezano je za slučajeve obrade osobnih podataka na temelju privole ili ugovora. Dodatni uvjet koji treba biti ispunjen je da je riječ o automatskoj obradi podataka. Oba uvjeta trebaju biti ispunjena kako bi ispitanik imao pravo na prenosivost osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka zahtijeva da se kopija podataka dostavi u elektroničkom, strojno-čitljivom obliku kakav je u ustaljenoj, uobičajenoj upotrebi (zahtjev interoperabilnosti) te da se kopija dostavi ili samom ispitaniku ili, što je pogodnije i jednostavnije za ispitanika.

Strojno čitljivi formati jesu: PDF, CSV, XLS, JSON, XML

        8.6. Pravo na povlačenje privole

Imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanika se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

  1. Pravo na prigovor

Ako se prilikom obrade Vaših podataka pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade.

  1. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ukoliko smatrate da je Vaše pravo na zaštitu osobnih podataka povrijeđeno, imate pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb, azop@azop.hr, sukladno Općoj Uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 1. Promjene Politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani u skladu s načelom transparentnosti.

 Preuzimanja


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.