O HOK-u

  • O HOK-u
  • Ustroj
ADRESA:
Ilica 49/II, 10 000 Zagreb
Email:
hok@hok.hr

Ustroj

Hrvatska obrtnička komora

1. srpnja 1994. godine održana je obnoviteljska skupština Hrvatske obrtničke komore. Sjedište Hrvatske obrtničke komore je u Zagrebu, Ilica 49, a nalazi se u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika koju su 1939. godine izgradili hrvatski obrtnici.

Hrvatska obrtnička komora je samostalna stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva.

Hrvatska obrtnička komora je pravna osoba.

Hrvatska obrtnička komora obavlja javne ovlasti.

Članovi Hrvatske obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske.

Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obavezno.

Područne obrtničke komore udružuju se u Hrvatsku obrtničku komoru.

Zadaci

Zadaci Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrta i obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja zakona u području obrtništva, osnutak povjerenstava za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita, djelovanje obrtnika, osnutak arbitražnog vijeća, vođenje knjige obrtnika, vođenje evidencije ugovora o nauku, pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnutka i poslovanja obrta, obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom Hrvatske obrtničke komore.

Teritorijalni ustroj komorskog sustava

Na razini Hrvatske djeluje Hrvatska obrtnička komora     HOK
Na razini županija djeluju područne obrtničke komore     20 POK-ova
Na razini općina i gradova djeluju udruženja obrtnika     112 UO-a

Oblici strukovnog rada

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po sekcijama i cehovima na razini udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i HOK-a. Oblici strukovnog rada u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i HOK-a su:

sekcije - na razini udruženja obrtnika
cehovi - na razini područnih obrtničkih komora
cehovi Hrvatske obrtničke komore - na razini HOK-a
Organiziranost obrtnika u sekcije i cehove je dragovoljna, a kroz oblike strukovnog rada promiču se i unapređuju djelatnosti te usklađuju interesi članova Komore, koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost.
 Cehovi HOK-a okupljaju istorodne cehove POK-ova, cehovi POK-ova okupljaju sekcije, udruženja obrtnika okupljaju sekcije istorodne struke. Način rada cehova uređen je Pravilnikom o radu cehova Hrvatske obrtničke komore.

Cehovi Hrvatske obrtničke komore

Cehovi Hrvatske obrtničke komore oblici su povezivanja i rada odgovarajućih cehova organiziranih u područnim obrtničkim komorama radi rješavanja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Komore. Odluku o osnutku novog ceha Hrvatske obrtničke komore na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština. Zadaća Cehova Hrvatske obrtničke komore jest promicati i unapređivati djelatnosti te usklađivati i zastupati interese članova Komore koji obavljaju istu ili slične djelatnosti na razini Komore. Cehovi Hrvatske obrtničke komore imaju predsjednika, potpredsjednika i petero članova. Zaključke, primjedbe, mišljenja, prijedloge i ostale odluke Cehova HOK-a dostavljaju se predsjedniku Komore i Upravnom odboru radi zauzimanja stajališta.

Sekcije

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske djelatnosti kojoj obrtnik pripada unutar Ceha HOK-a može se organizirati strukovni rad po sekcijama (sekcija za tekstil, kožu i krzno, sekcija pekara, sekcija građevinara, sekcija fotografa).

Istodobno s izgradnjom Hrvatske obrtničke komore izgrađuje se, unapređuje i promiče organiziranost obrtnika kroz cehove i sekcije na razini Komore i u područnim obrtničkim komorama.

Pri Hrvatskoj obrtničkoj komori ustrojeni su slijedeći cehovi i sekcije:

Ceh proizvodnog obrta 9 članova
Sekcija tekstil, koža i krzno 5 članova
Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera 9 članova
Sekcija cvjećara 5 članova
Sekcija dimnjačara 5 članova
Sekcija fotografa 5 članova
Sekcija njega tekstilija 3 člana
Sekcija računovođa 3 člana
Sekcija pogrebnika 3 člana
Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika 9 članova
Ceh trgovine 9 članova
Ceh prijevoznika 9 članova
Sekcija brodara 5 članova
Sekcija taksi prijevoznika 5 članova
Sekcija prijevoza putnika u cestovnom prometu 5 članova
Ceh za ribarstvo i akvakulturu 7 članova
Ceh frizera i kozmetičara 9 članova
Ceh graditeljstva 9 članova
Sekcija obrade kamena 3 člana
Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva 9 članova
Sekcija IT 3 člana
Sekcija dadilja 3 člana
Sekcija drvoprerađivača 5 članova

Tijela Komore

Tijela komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. 

Skupština 51 član
Upravni odbor 23 člana
Nadzorni odbor 5 članova
Predsjednik 1 član
Predsjedništvo 9 članova

Odbori i komisije

Radi što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva stalne odbore. U Odborima se raspravlja o prijedlozima i poticajima za razvoj obrtništva i malog poduzetništva. Odbori imaju predsjednika, potpredsjednika i članove.

Odbor za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove
Odbor za strukovnu izobrazbu  
Odbor za financije i proračun  
Odbor za statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava 
Odbor za tradicijske i umjetničke obrte
Odbor za informiranje i promidžbu
Odbor za otoke
Komisija za dodjelu priznanja

Ured predsjednika i Komorski ured Hrvatske obrtničke komore

Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove u Komori obavljaju Ured predsjednika i Komorski ured.

Uredom predsjednika rukovodi Glavni tajnik Komore. Ured predsjednika pribavlja, usklađuje i obrađuje podatke, informacije i drugu dokumentaciju za predsjednika i ostala tijela Komore, te za glavnog tajnika Komore; koordinira rad ukupnog Komorskog sustava te organizira i usklađuje rad tijela Komore; usklađuje organizacijska pitanja unutar komorskog sustava. Ured predsjednika neposredno surađuje s tijelima državne vlasti i državne uprave; daje prijedloge i mišljenja na propise u pripremi ili u proceduri donošenja, te inicira izmjene i donošenje odgovarajućih propisa; izdaje javne isprave. Također, Ured predsjednika obavlja poslove suradnje i usklađivanja gospodarskog i drugih sustava i pravnog ustroja s Europskom unijom, surađuje s predstavnicima stranih država i međunarodnim asocijacijama, s komorama u zemlji i inozemstvu, te sa gospodarskim asocijacijama hrvatskog iseljeništva.

Ugovor o radu s glavnim tajnikom sklapa se na osnovu odluke Upravnog odbora, po prijedlogu predsjednika Komore.
Glavni tajnik ujedno je i član Predsjedništva Komore.


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.