Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore
  • Rješavanje potrošačkih sporova

Rješavanje potrošačkih sporova

Potrošački sporRješavanje potrošačkih sporova dugogodišnja je tradicija Suda časti, koji od svog osnutka ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta i zaštite prava potrošača. Njegovo osnivanje uređeno je još 1993. godine Zakonom o obrtu, deset godina prije prvog Zakona o zaštiti potrošača koji je donesen 2003. godine. Već je tada bilo propisano kako obrt prestaje po sili zakona ako Sud časti Hrvatske obrtničke komore donose odluku o prestanku obavljanja obrta.

Hrvatska obrtnička komora jedan je od zakonskih nositelja zaštite potrošača (NN 93/03) te ima svoje predstavnike u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača Vlade RH. Komora provodi edukaciju svojih članova o potrošačkim pravima i pruža usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja potrošačkih sporova kao fleksibilnije, brže i jeftinije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima. 

Načela koja Sud časti od početka djelovanja primjenjuje u svom radu izražena su i Preporukom Europske Komisije 98/257/EC.

2007. godine, Zakonom o zaštiti potrošača, u rad Suda časti HOK-a (kao i Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), uz sudjelovanje nezavisnih pravnih stručnjaka te predstavnika trgovaca (obrtnika) uvedeno je i sudjelovanje predstavnika potrošača.

Sud častiTijela za alternativno rješavanje sporova Hrvatske obrtničke komore (Sud časti i Centar za mirenje) udovoljavaju svim načelima za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova koja su utvrđena Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova 2013/11/EU pa tako: načelu nezavisnosti u postupanju koje je utvrđeno najvišim aktom Komore, Statutom (NN 106/14) u čl. 78 (sud) i čl. 82. (centar).

Pored toga, Sud časti HOK-a ima i Zakonom o obrtu (NN 143/13) utvrđenu javnu ovlast koja se sastoji u osnivanju Suda časti, kojim zakonom je ujedno predviđeno i izricanje zaštitne mjere zabrane obavljanja obrta kao i prestanak obrta po sili zakona, a temeljem odluke Suda časti HOK-a, što smatramo izuzetno važnim za ocjenu efektivnosti djelovanja suda u odnosu na trgovce, članove Komore. Ove mjere pokazale su se u dosadašnjem postupanju Suda časti kao poticaj trgovcima obrtnicima za sklapanje nagodbe, koje u ukupnom postotku meritorno riješenih predmeta čine značajnih 45% u zadnjih 15 godina rada Suda na više od 1500 predmeta.

U usporedbi s redovnim sudovima na kojima se postotak nagodbi kreće između 2-3%, ovaj rezultat od 45% smatramo izuzetno značajnim jer se tako potrošačima u Hrvatskoj omogućuje najkvalitetnije i najbrže rješenje njihovog spora.

Za potrošače je posebno važno da su nagodbe sklopljene pred Sudom časti HOK-a i Centrom za mirenje pri HOK-u, temeljem Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14) ovršne isprave, te na taj način potrošač izbjegava dugotrajan i skup postupak pred redovnim sudom.

Zaposleno osoblje suda i centra upoznato je sa legislativom Europske Unije iz područja zaštite potrošača, posebno izvan sudskog rješavanja sporova te praksom i zakonodavnim rješenjima mnogih država članica Europske Unije kao i sa načinom rada ECC centara te drugim međunarodnim asocijacijama koje se bave izvansudskim rješavanjem kako potrošačkih tako i drugih sporova.

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu), donesenoj na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16), Sud časti Hrvatske obrtničke komore notificiran je kao tijelo kvalificirano za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj.

Temeljem iste Odluke, Europska komisija uvrstila je Sud na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.


humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.