Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore
  • Rješavanje potrošačkih sporova

Rješavanje potrošačkih sporova

Potrošački sporRješavanje potrošačkih sporova dugogodišnja je tradicija Suda časti, koji od svog osnutka ima značajnu ulogu u zaštiti ugleda hrvatskog obrta i zaštite prava potrošača. Njegovo osnivanje uređeno je još 1993. godine Zakonom o obrtu, deset godina prije prvog Zakona o zaštiti potrošača koji je donesen 2003. godine. Već je tada bilo propisano kako obrt prestaje po sili zakona ako Sud časti Hrvatske obrtničke komore donose odluku o prestanku obavljanja obrta.

Hrvatska obrtnička komora jedan je od zakonskih nositelja zaštite potrošača (NN 93/03) te ima svoje predstavnike u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača Vlade RH. Komora provodi edukaciju svojih članova o potrošačkim pravima i pruža usluge alternativnog (izvansudskog) rješavanja potrošačkih sporova kao fleksibilnije, brže i jeftinije rješenje u odnosu na postupke pred redovnim sudovima. 

Načela koja Sud časti od početka djelovanja primjenjuje u svom radu izražena su i Preporukom Europske Komisije 98/257/EC.

2007. godine, Zakonom o zaštiti potrošača, u rad Suda časti HOK-a (kao i Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori), uz sudjelovanje nezavisnih pravnih stručnjaka te predstavnika trgovaca (obrtnika) uvedeno je i sudjelovanje predstavnika potrošača.

Sud častiTijela za alternativno rješavanje sporova Hrvatske obrtničke komore (Sud časti i Centar za mirenje) udovoljavaju svim načelima za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova koja su utvrđena Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova 2013/11/EU pa tako: načelu nezavisnosti u postupanju koje je utvrđeno najvišim aktom Komore, Statutom (NN 106/14, 84/16, 21/18) u čl. 78 (sud) i čl. 82. (centar).

Pored toga, Sud časti HOK-a ima i Zakonom o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) utvrđenu javnu ovlast koja se sastoji u osnivanju Suda časti, kojim zakonom je ujedno predviđeno i izricanje zaštitne mjere zabrane obavljanja obrta kao i prestanak obrta po sili zakona, a temeljem odluke Suda časti HOK-a, što smatramo izuzetno važnim za ocjenu efektivnosti djelovanja suda u odnosu na trgovce, članove Komore. Ove mjere pokazale su se u dosadašnjem postupanju Suda časti kao poticaj trgovcima obrtnicima za sklapanje nagodbe, koje u ukupnom postotku meritorno riješenih predmeta čine značajnih 45% u zadnjih 15 godina rada Suda na više od 1500 predmeta.

U usporedbi s redovnim sudovima na kojima se postotak nagodbi kreće između 2-3%, ovaj rezultat od 45% smatramo izuzetno značajnim jer se tako potrošačima u Hrvatskoj omogućuje najkvalitetnije i najbrže rješenje njihovog spora.

Za potrošače je posebno važno da su nagodbe sklopljene pred Sudom časti HOK-a i Centrom za mirenje pri HOK-u, temeljem Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20) ovršne isprave, te na taj način potrošač izbjegava dugotrajan i skup postupak pred redovnim sudom.

Zaposleno osoblje suda i centra upoznato je sa legislativom Europske Unije iz područja zaštite potrošača, posebno izvan sudskog rješavanja sporova te praksom i zakonodavnim rješenjima mnogih država članica Europske Unije kao i sa načinom rada ECC centara te drugim međunarodnim asocijacijama koje se bave izvansudskim rješavanjem kako potrošačkih tako i drugih sporova.

Odlukom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Odluka o određivanju tijela i dodjeli financijskih sredstava za alternativno rješavanje potrošačkih sporova za 2017. godinu), donesenoj na temelju Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16), Sud časti Hrvatske obrtničke komore notificiran je kao tijelo kvalificirano za alternativno rješavanje svih domaćih i prekograničnih online i offline potrošačkih sporova u Hrvatskoj.

Temeljem iste Odluke, Europska komisija uvrstila je Sud na popis notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova na Platformi za online rješavanje potrošačkih sporova.


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.