Usluge rješavanja sporova

  • Usluge rješavanja sporova
  • Sud časti Hrvatske obrtničke komore
  • Organizacija Suda

Organizacija Suda

Sud častiSud časti Hrvatske obrtničke komore čine:

Predsjedništvo Suda:

Ovakvim imenovanjem na razini svake područne obrtničke komore (županije), moguće je sastaviti prvostupanjsko vijeće od 3 člana: jednog predstavnika obrtnika, jednog predstavnika potrošača I jednog nezavisnog pravnog stručnjaka. Ovisno o prirodi spora i prebivalištu stranaka, prvostupanjsko vijeće Suda časti HOK-a može održati raspravu na razini svih 115 udruženja obrtnika.

Povodom žalbe stranaka na prvostupanjsku odluku Suda, ako je nužno, drugostupanjsko vijeće Suda časti HOK-a sudi u vijeću od 5 članova, uz uvjet da su u potrošačkim sporovima jednakopravno zastupljeni i obrtnici i potrošači. 
Drugostupanjsko vijeće ne provodi rasprave, već odlučuje na sjednicama. Na listu sudaca za drugostupanjska vijeća imenovano je 20 sudaca iz redova obrtnika i nezavisnih pravnih stručnjaka te 6 sudaca predstavnika potrošača

S obzirom na teritorijalnu organizaciju komorskog sustava (Hrvatska obrtnička komora, 20 područnih obrtničkih komora i 115 udruženja obrtnika), sporovi se mogu rješavati na području cijele Hrvatske. 
Predsjednika, njegove zamjenike, suce i tajnika imenuje Upravni odbor Komore.
Upravni odbor HOK-a 10. studenoga 2016. godine imenovao je suce Suda časti i Predsjedništvo Suda časti HOK-a na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik Suda časti je Damir Kontrec mag. iur. sudac Vrhovnog suda RH. Zamjenici predsjednika Suda časti su Mirza Šabić, potpredsjednik HOK-a i Davor Pleško, potpredsjednik HOK-a.

Tajnica Suda je Suzana Kolesar, dr.iur. 
Administrator Suda je Josip Đelagić i Kristina Zlodi Bukvić bacc.oec..


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.