Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Elektroničar-mehaničar

elektroničar mehaničar

Elektroničar-mehaničar mjeri električne veličine, ispituje i popravlja elektroničke sklopove, izrađuje tiskane pločice i elektroničke sklopove, ispituje, održava i popravlja elektroničke uređaje (mjerno-regulacijske uređaje, signalno-dojavne, audio uređaje i video uređaje).

Elektroničari-mehaničari proizvode, održavaju i popravljaju TV i radio prijemnike, audio uređaje, uređaje za reprodukciju i snimanje optičkog zapisa zvuka, antenske uređaje za satelitski prijenos slike i sl. Nakon što dobiju na popravak neki uređaj, rastavljaju ga na dijelove te različitim ispitivanjem funkcija pokušavaju otkriti kvar na njemu. Prilikom pregleda kvara na opremi određuju isplativost popravka i o tome obavještavaju naručitelja posla. Savjetuju i vlasnike elektroničke opreme, kako da spriječe nastanak problema te kako da se opremom što funkcionalnije koriste. U svojim poslovima služe se različitim finomehaničkim alatima (kliješta, odvijači i dr. ) za obradu elektroničkih aparata i tehnike kao i raznim mjernim instrumentima kao što su instrumenti za mjerenje otpora, kapaciteta i induktiviteta, digitalnim mjernim instrumentima, osciloskopima, elektroničkim voltmetrima, instrumentima s frekvencijskim bazama i dr. Materijali i komponente koje koriste u radu su: materijali za vodiče, vodovi u elektronici, otpornici, kondenzatori i zavojnice, izolacijske materijale, poluvodiči i materijali za spajanje. Lemljenjem i čišćenjem te različitim tehnikama spajanja i montaže u elektronici popravljaju i zamjenjuju oštećene dijelove ili cijele sklopove uređaja ili aparata. Nakon popravka uređaja ili aparata dokumentiraju obavljene radove (utrošeni materijal, zamjenu dijelova i sl.).
 
Njihovo je područje rada također postavljanje i održavanje elektroničkih sklopova za nadzor i upravljanje proizvodnih postrojenja (uređaja za napajanje, protupožarnih sustava i sustava provala te signalnih i dojavnih uređaja). Isto tako proizvode, popravljaju i održavaju električne uredske strojeve, računala i drugu opremu za obradu podataka. Postavljaju i održavaju sustave za simultano prevođenje, sustav za ozvučivanje dvorana i ostale elektroničkih aparata i sustava.

Elektroničari-mehaničari prema tehnološkoj dokumentaciji ručno i uz pomoć računala izrađuju jednoslojne i višeslojne ploče s tiskanim vodovima. Moraju znati prepoznati elektroničke komponente tiskane ploče, izabrati i pripremiti alat i elemente za ugradnju, zalemiti i odlemiti elemente na ploču s tiskanim vodovima s posebnom pozornošću na termička opterećenja i statički elektricitet. Također vrše ispitivanja funkcija analognih sklopova. Čitanjem tablica i dijagrama za objašnjenje načina rada i svojstva sklopova utvrđuju karakteristične veličine analognih i digitalnih sklopova (napon, frekvencije, brzinu rada i sl.) različitim mjerenjima i ispitivanjem funkcija i ispravnosti.

Elektroničari-mehaničari se najčešće zapošljavaju u servisima za popravak bijele tehnike i kućanskih aparata. Mogućnost za zaposlenje pružaju tvrtke koje se bave sklapanjem i popravkom osobnih računala, fotokopirnih i telefaks uređaja i sl. Također se zapošljavaju u industrijskim postrojenjima, gdje rade na održavanju linija proizvodnje i u tvrtkama specijaliziranima za proizvodnju elektroničkih uređaja. Ako polože majstorski ispit za elektroničara-mehaničara, mogu otvoriti vlastiti obrt.

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/elektronicarmehanicar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje elektroničar-mehaničar (NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2009.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora elektroničara-mehaničara  (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_01_5_152.html

Standard zanimanja za zanimanje elektroničar-mehaničar / elektroničarka-mehaničarka:
https://hko.srce.hr/registar/standard-zanimanja/detalji/185


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.