Novosti

  • Novosti
  • Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i ur...

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala


Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala, tisak diploma o majstorskom zvanju, dotisak ispitnog kataloga na bazi okvirnih godišnjih potreba za izvršenje aktivnosti planiranih programom rada Hrvatske obrtničke komore za 2020. godinu.

Nuđenje predmeta nabave:
-    promotivni materijali
-    tiskani materijali
-    uredski materijali
-    tisak diploma o majstorskom zvanju
-    dotisak ispitnog kataloga 
temeljem okvirnih godišnjih potreba.

Specifikacije predmeta nabave, opis promidžbenih materijala, opis diplome o majstorskom zvanju, ispitnog kataloga sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuđači mogu dati ponude za sve tražene robe ili za pojedine vrste roba.
 
Datum dostave ponude 

10. siječnja 2020.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 10. siječanj 2020. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu promotivnog, tiskanog, uredskog materijala, tisak diploma o majstorskom zvanju i dotisak ispitnog kataloga temeljem okvirnih godišnjih potreba za 2020. godinu

Adresa na koju se šalju ponude:
Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:
-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude
-   putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:
Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaj:
a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.
Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).
Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.
Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača. 
U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.
Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.
Rok valjanosti ponude: 60 kalendarskih dana

b)  IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:
-    BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana 
-    vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača 
-    izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača 
-    potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi 
-    vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba 
-    izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije obratite se:
Zrinka Debeljak
Tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651
 Preuzimanja
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.