Novosti

  • Novosti
  • Krapinsko zagorska županija raspisala natječaj za subvenciju kredita

Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za subvenciju kredita


Ispred OKKZŽ skrećemo pažnju članstvu kako je na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“ i Ugovora o poslovnoj suradnji s HBOR-om,  Krapinsko-zagorska županija raspisala

JAVNI POZIV za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR- subvencija kredita“.

Korisnici kredita na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita“ su između ostalih i  obrti koji ulažu na području Krapinsko-zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu.

Pravo na korištenje subvencije sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Korisnik kredita kojem su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR):

  • Poduzetništvo mladih, žena i početnika
  • Investicije privatnog sektora.

Navedeni programi kreditiranja HBOR-a priloženi su predmetnom Javnom pozivu i čine njegov sastavni dio.
Uvjeti kredita definirani su u priloženim programima kreditiranja HBOR-a.

Krapinsko-zagorska županija će Korisniku kredita subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,00 p.p. godišnje.

Pojedine jedinice lokalne samouprave (popis u prilogu) mogu se uključiti u Program dodatnom subvencijom za poduzetnike koji ulažu na njihovom području na način da nezavisno od već potpisanih ugovora između HBOR-a/poslovne banke i Županije, potpišu ugovore s HBOR-om odnosno pojedinom poslovnom bankom koja sudjeluje u Programu (o čemu se poduzetnik može informirati direktnim upitom u pojedinom gradu ili općini).

Najviši i najniži iznos kreditnih sredstava za koje se subvencionira kamata odobrenih u okviru programa HBOR-a su:

-Poduzetništvo mladih, žena i početnika – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 2.000.000,00 kuna,

-Investicije privatnog sektora – najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000.000,00 kuna.

Kreditni potencijal uz subvenciju Krapinsko-zagorske županije po navedenim programima utvrđen je u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja kreditnog potencijala.

Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-a ili putem poslovnih banaka s kojima će Krapinsko-zagorska županija zaključiti Ugovor o poslovnoj suradnji.

Odluku o dodjeli subvencije pojedinom poduzetničkom projektu donosi Povjerenstvo za dodjelu subvencija (dalje u tekstu: Povjerenstvo) nakon odobrenja poduzetničkog kredita u HBOR-u odnosno poslovnoj banci, a temeljem zahtjeva za dodjelu subvencije kamata za poduzetnički kredit s obrazloženjem kojeg dostavlja HBOR odnosno poslovna banka. Po donošenju odluke od strane Povjerenstva i dostave Odluke HBOR-u odnosno poslovnoj banci, kreditor sklapa s korisnikom kredita ugovor o kreditu.

Zahtjev za kredit podnosi se na propisanom obrascu HBOR-a ili poslovne banke sa svom potrebnom dokumentacijom na adrese HBOR-a odnosno poslovne banke, kako je definirano u priloženim programima HBOR-a.

Zainteresirani poduzetnici se javljaju direktno u HBOR i /ili poslovnu banku za sve informacije u vezi predaje zahtjeva za kredit, detaljnih uvjeta kredita, obrazaca zahtjeva i ostalih obrazaca koji se popunjavaju uz obrazac zahtjeva za kredit:

Kontakti u poslovnim bankama bit će objavljeni po potpisu ugovora s pojedinom poslovnom bankom.Preuzimanja
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.