Novosti

  • Novosti
  • Imenovana tijela Suda časti HOK a za mandatno razdoblje 2016. 2020.

Imenovana tijela Suda časti HOK-a za mandatno razdoblje 2016.-2020.


Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore, na 14. sjednici održanoj 10. studenoga 2016. usvojio je odluke kojima su imenovani predsjednik, dva zamjenika predsjednika i tajnik Suda časti HOK-a, kao i suci prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća Suda časti HOK-a.

Za predsjednika Suda časti HOK-a za mandatno razdoblje 2016.-2020. imenovan je Damir Kontrecmag. iur.,sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Za zamjenike predsjednika Suda časti HOK-a imenovani su Mirza Šabić, potpredsjednik HOK-a i predsjednik Obrtničke komore Zagreb i Davor Pleško, predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije, a za tajnicu Suda časti ponovo je imenovana Suzana Kolesar, dipl. iur. Na listi sudaca prvostupanjskih i drugostupanjskih vijeća Suda časti imenovano je 108 sudaca iz redova pravnika, obrtnika i predstavnika udruga za zaštitu potrošača iz cijele Hrvatske.

Tijela Suda imenuju se na razdoblje od četiri godine te je ovo peto po redu imenovanje od osnutka Suda.

Sud časti HOK-a kao nezavisno i samostalno tijelo Komore osnovano temeljem Zakona o obrtu koje u cilju jačanja ugleda obrtnika i zaštite potrošača djeluje od 2000.g. i sudi članicama HOK-a radi povreda trgovačkih i poslovnih običaja u obavljanju obrta, povreda obveza prema učenicima na naukovanju, povreda prava članova Komore, statuta i drugih akata Komore i područnih obrtničkih komora te udruženja obrtnika i dr. Sud je u proteklom razdoblju radio na više od 2500 predmeta te je među meritorno riješenim predmetima visok postotak predmeta koji su rješeni nagodbom, čak 45% u prosjeku, što je u odnosu na postotak nagodbi pred redovnim sudovima u Hrvatskoj, u visini od 2-3%, zavidan uspjeh.

Kao rezultat kvalitetnog rada Suda na području zaštite potrošača, Zakonom o zaštiti potrošača još 2007. godine Sud časti HOK-a utvrđen je kao jedno od tijela za alternativno rješavanje potrošačkih sporova, uz obvezu osiguranja nezavisnog i transparentnog rada te uz sudjelovanje predstavnika potrošača u radu Suda.

Suci iz redova uglednih i časnih obrtnika, potrošača kao i nezavisnih pravnih stručnjaka s položenim pravosudnim ispitom, imenovani su kako bi se osiguralo da se postupci pred sudom provode nepristrano te stručno i zakonito, posebno i zbog odgovarajuće primjene Zakona o parničnom postupku te imajući u vidu da je u tijeku donošenje novog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i usklađenju hrvatskog zakonodavstva s EU regulativom. Namjera navedenog Zakona je da tijela koja će rješavati potrošačke sporove osiguraju za strane u sporu brz, efikasan i jeftin postupak. 
humanitarna akcija

Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.