Pekari, ovjerite knjigu KEUB do kraja 2018. godine

ponedjeljak, 17.12.2018. 14:38

Podsjećamo sve obrtnike proizvođače pekarskih proizvoda na obvezu ovjeravanja knjige KEUB, kako stare za 2018. godinu, tako i nove koju će koristiti u 2019. godini.  Obveza ovjere proizlazi iz Pravilnika o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda (u nastavku: Pravilnik) koji je na snazi od 2013. godine.

Pravilnikom se propisuju: 

- minimalne količine brašna koje se mogu dobiti mljevenjem pšenice standardne kakvoće, raži i kukuruza, 

- najviše količine brašna utrošene za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda, 

- način dokumentiranja sljedivosti proizvoda, način vođenja evidencije o proizvodnji i način izvještavanja ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (Ministarstvo). 

Radi osiguravanja sljedivosti proizvoda, proizvođači pekarskih proizvoda su dužni točno voditi evidenciju pekarske proizvodnje, nabave i potrošnje brašna, vođenjem Knjige evidencije utroška brašna (knjiga KEUB), a ista se mora nalaziti u svakom proizvodnom objektu (pekarnici) gdje se odvija proizvodnja pekarskih proizvoda.  Knjiga KEUB se sastoji od 12 setova samokopirnog papira (original i kopija) A3 formata, uvezanih u tvrdi uvez koji su numerirani i služe za unos podataka o mjesečnoj proizvodnji pekarskih proizvoda po danima, te evidentiranju ulaza i potrošnje brašna. Na predlistu knjige KEUB napisane su upute za njeno ispunjavanje i vođenje. Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su knjigu KEUB čuvati najmanje 2 godine.  Elektronsko vođenje knjige (KEUB) omogućeno je od 1.1.2014. i to onim proizvođačima pekarskih proizvoda koji ostvaruju ukupni godišnji neto promet od djelatnosti proizvodnje pekarskih proizvoda veći od 5 milijuna kuna neto prometa. Obrazac prijave elektronskog vođenja knjige KEUB tiskan je uz Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac PEVKK).  Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su: 

- evidentirati sve ulaze brašna odmah po primitku brašna u objekt, 

- svakoga dana do 12 sati upisati proizvedene količine pekarskih proizvoda za prethodni dan, a za dane kada u proizvodnom pogonu nema proizvodnje pripadajući red precrtati. 

 Uz knjigu KEUB proizvođači pekarskih proizvoda dužni su imati valjane originalne dokumente o ulazu brašna kojima dokumentiraju sljedivost proizvoda.  Proizvođači pekarskih proizvoda dužni su prije početka kalendarske godine knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.  Proizvođači pekarskih proizvoda koji se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda sezonski tijekom godine ili su tijekom godine započeli proizvodnju, dužni su prije početka proizvodnje knjigu KEUB ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe, a potom ovjeriti pečatom i potpisom nadležnog inspektora.