Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora

četvrtak, 16.03.2017. 16:05

KRAPINA - Program potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja.

Predmetnim Programom se propisuju uvjeti i postupci za dodjelu potpora male vrijednosti koji će se provoditi u sklopu javnog poziva za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko-zagorske županije. Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuju potpore male vrijednosti u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na potpore male vrijednosti )OJ EU L 352, 24.12.2013. p.l).