Novi Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima

utorak, 20.02.2018. 13:21

Ministar financija potpisao je Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima, čija objava se uskoro očekuje u Narodnim novinama.

Novost u odnosu na prethodni Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 157/14) je da će obveznici poreza na dohodak i poreza na dobit Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavljati samo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) putem elektroničke pošte na adresu porezne.olaksice@mrrfeu.hr, a iznimno na adresu ministarstva osobno ili putem pošte. Prijava za korištenje prava na poreznu olakšicu dostavlja se na obrascu »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara – Obrazac POOD-PPGV« koji je dostupan na internetskim stranicama MRRFEU.

U 'Narodnim novinama' br. 18/18 objavljen je novi Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima. Navedeni Pravilnik se primjenjuje pri podnošenju godišnje prijave poreza na dobit i godišnje prijave poreza na dohodak za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine, a dostupan je na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_02_18_381.html