Javna rasprava o Prijedlogu nacrta Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

srijeda, 29.07.2015. 14:39

Ministarstvo gospodarstva otvorilo je 28. srpnja javnu raspravu o Prijedlogu nacrta Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (ZARPS).

Cilj i svrha javne rasprave je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o Prijedlogu nacrta ovog zakona.

Prijedlog nacrta zakona izradila je Radna skupina osnovana od ministarstva u radu koje je sudjelovao i predstavnik Hrvatske obrtničke komore. 

Prijedlog nacrta Zakona dostavljamo u privitku zajedno sa dokumentom Teze o sadržaju ZARPS, a isti je postavljen na web stranicama e-Savjetovanja:  

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=1739

Skrećemo pozornost da je svrha donošenja Zakona usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom EU/2013/11 o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova koje u našoj Komori provodi Sud časti, kako u sjedištu Suda tako i uglavnom na razini područnih obrtničkih komora. Stoga će ovaj zakon, očekujemo, uvjetovati i određene izmjene u radu komorskog Suda časti. S obzirom da se radi o potpuno novom zakonu u našoj legislativi (kao i u većini država članica), dostavljamo Vam i link na kojem se nalazi direktiva prevedena na hrvatski jezik. U zakon su u mnogim dijelovima preuzeta rješenja iz direktive. 

Direktiva: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0011&qid=1438168417595&from=HR

Treba napomenuti da će ministarstvo ovlastiti ARS tijela za rješavanje potrošačkih sporova.