Natječaj za nabavu promotivnog, tiskanog i uredskog materijala, tonera za pisače, tisak majstorskih diploma i dotisak ispitnog kataloga za Hrvatsku obrtničku komoru u 2019. godini

petak, 21.12.2018. 14:54

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala, tonera za pisače, tisak majstorskih diploma, dotisak ispitnog kataloga na bazi okvirnih godišnjih potreba za izvršenje aktivnosti planiranih programom rada Hrvatske obrtničke komore za 2019. godinu.

 

Nuđenje predmeta nabave:

-       promotivni materijali

-       tiskani materijali

-       uredski materijali

-       toneri za pisače

-       tisak majstorskih diploma

-       dotisak ispitnog kataloga 

temeljem okvirnih godišnjih potreba.

Specifikacije predmeta nabave, opis promidžbenih materijala, opis majstorske diplome, ispitnog kataloga sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuđači mogu dati ponude za sve tražene robe ili za pojedine vrste roba.

 

Datum dostave ponude

8. siječnja 2019.

 Zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 08. siječanja 2019. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

 

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu promotivnog, tiskanog, uredskog materijala, tonera za pisače, tisak majstorskih diploma i dotisak ispitnog kataloga temeljem okvirnih godišnjih potreba za 2019. godinu

 

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

 

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

 Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

 Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 45 kalendarskih dana

 

b)  IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

-              BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana

-              vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača

-              izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača

-              potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi

-              vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba

-              izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

 

Kontakt za dodatne informacije:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651