Natječaj za nabavu promidžbenog, tiskanog i uredskog materijala za Hrvatsku obrtničku komoru u 2018. godini

utorak, 12.12.2017. 12:14

Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu promidžbenog, tiskanog, uredskog materijala, tonera za pisače, tisak majstorskih diploma i dotisak ispitnog kataloga na bazi okvirnih godišnjih potreba za izvršenje aktivnosti planiranih programom rada Hrvatske obrtničke komore za 2018. godinu.

Nuđenje predmeta nabave:

-       promotivni materijali

-       tiskani materijali

-       uredski materijali

-       toneri za pisače

-       tisak majstorskih diploma i dotisak ispitnog kataloga temeljem okvirnih godišnjih potreba.

Specifikacije predmeta nabave sastavni je dio natječaja u priloženim dokumentima.

Ponuđači mogu dati ponude za sve tražene robe ili za pojedine vrste roba.

 

Datum dostave ponude

20.12.2017.

-      zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 20.12.2017. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu promotivnog, tiskanog, uredskog materijala, tonera za pisače, tisak majstorskih diploma i dotisak ispitnog kataloga temeljem okvirnih godišnjih potreba za 2018. godinu

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

-   osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

-   putem redovne pošte, a datum zaprimanje ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaj:

a) Cijene u ponudi izražavaju se posebno i pojedinačno za svaku vrstu robe fco skladište naručitelja.

Cijene ponude za sve vrste roba nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromijenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 45 kalendarskih dana

b)  IZABRANI PONUĐAČ prije potpisivanja ugovora biti će u obvezi dostaviti u Hrvatsku obrtničku komoru dokumentaciju koja sadrži:

  •   BON I i BON II, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
  • vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
  • izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
  • potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
  • vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
  • izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr ili hok@hok.hr