Javni poziv Grada Zagreba za dodjelu potpora za samozapošljavanje u proizvodnim djelatnostima

utorak, 25.07.2017. 10:01

Prenosimo tekst natječaja Grada Zagreba, koji ima za cilj poboljšati startnu poziciju obrtnika i pomoći im pri samozapošljavanju.

„Grad Zagreb objavio je Javni poziv za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti

Predmet poziva je dodjela potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu potpora Grada Zagreba za samozapošljavanje.

Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.11.2017. godine.

Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, a koje su pohađale radionicu za samozapošljavanje – poduzetničku edukaciju namijenjenu budućim korisnicima potpore, uz uvjet da:

 • imaju prebivalište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima sjedište na području Grada Zagreba,
 • budući poslovni subjekt ima glavnu djelatnost iz područja C – prerađivačka industrija (NKD 2007), osim za djelatnosti iz odjeljaka i razreda 11 (Proizvodnja pića), 12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda), 19 (Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda), 25.4 (Proizvodnja oružja i streljiva), 33 (Popravak i instaliranje strojeva i opreme).

Potpora na temelju ovog javnog poziva ne može se odobriti osobama koje su već koristile potporu za samozapošljavanje od Grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnositelj zahtjeva dužan je uz poslovni plan koji se dostavlja uz zahtjev priložiti i ponude za troškove za koje traži potporu. Trošak PDV-a smatra se prihvatljivim za poslovne subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi:

 • zakup poslovnog prostora,
 • troškovi atesta i procjene opasnosti,
 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnja licenciranih informatičkih programa,
 • kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama),
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade,
 • doprinosi za samozaposlenu osobu,
 • izrada web stranice,
 • web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 • dizajn i tisak promidžbenih materijala,
 • internet oglašavanje,
 • izrada vizualnog identiteta,
 • troškovi za knjigovodstvene usluge,
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • kupnja/najam licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti,
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 • troškovi stručnih i drugih ispita potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • troškovi atestiranje i certificiranja proizvoda i usluga.
 • Troškovi su prihvatljivi od trenutka registracije poslovnog subjekta za vrijeme obavljanja djelatnosti, a za najviše 12 mjeseci poslovanja.

Potpora se može odobriti u iznosu do 75.000,00 kuna.

Potpora se može koristiti isključivo za namjenu obavljanja glavne djelatnosti za koju je odobrena, u skladu sa zahtjevom, poslovnim planom i troškovnikom.

Isplata se vrši jednokratno, po potpisu ugovora o korištenju potpore. Pojedinom korisniku može se dodijeliti samo jedna potpora za samozapošljavanje.

Zahtjev za odobravanje potpore podnosi se Plavom uredu, Vodnikova 12/2, Zagreb.  Uz zahtjev za dodjelu potpore podnositelj prilaže sljedeću dokumentaciju:

 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o statusu nezaposlene osobe sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (original),
 • dokazi o stečenom formalnom obrazovanju npr. svjedodžbe, diplome i sl. (preslika),
 • potvrda o evidenciji staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika),
 • dokazi o neformalnom radnom iskustvu (ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu, rad u inozemstvu i dr.), specijalističkom obrazovanju, nagradama, priznanjima i sl. (preslika),
 • poslovni plan (original),
 • dokaze o dogovorenoj poslovnoj suradnji (original),
 • ponude za troškove za koje traži potporu (original),
 • osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 • osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i zarobljenih hrv. branitelja, osobe s invaliditetom, pripadnici romske nacionalne manjine moraju dostaviti pisane dokaze o svom statusu (Potvrda o priznatom statusu hrvatskog branitelja ili djeteta poginulog, nestalog ili zarobljenog hrvatskog branitelja (original), Izjavu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (original), Rješenje o statusu osobe s invaliditetom­ (preslika)“

 

Natječaj na linku:  http://plaviured.hr/potpore/potpora-grada-zagreba-samozaposljavanje-proizvodne-djelatnosti/