Grad Zagreb objavio Javni natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

srijeda, 04.07.2018. 12:52

Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava Grada Zagreba za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2013. – 2017., a provedba kojeg je produžena do kraja 2018., u dijelu vezanom za Mjeru 1.2. Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti. 

Prijave se podnose u roku 60 dana od dana objave Javnog natječaja na stranici Grada.

KORISNICI POTPORA

 • obrti;
 • djelatnosti slobodnih zanimanja;
 • mikro, mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisanih u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju vezane obrte.  

Korisnici potpora moraju imati sjedište na području grada Zagreba i obavljati tradicijsku, deficitarnu ili proizvodnu obrtničku djelatnost sa popisa navedenog u točki III. ovog Javnog natječaja, te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika u punom radnom vremenu najmanje 3 mjeseca prije raspisivanja natječaja. Radi li se o novoosnovanom obrtu isti mora imati upisan datum početka obavljanja obrta i dokaz o zaposlenoj osobi u punom radnom vremenu.

POPIS DJELATNOSTI

Definirane su Pravilnikom o kriterijima  i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/18), detaljnije u samom natječaju Natječaj  

NAMJENA KORIŠTENJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI POTPORA

Potpore se odobravaju za:

 • nabavu opreme, alata i inventara koja je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena;
 • unutarnje uređenje poslovnog prostora;
 • edukaciju (troškove zaposlenih, naučnika, učenika na stručnoj praksi i osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa);
 • promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade promidžbenog materijala, marketinga i drugo);
 • stjecanje certifikata kvalitete i znakova kvalitete;
 • stjecanje statusa tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.

Pravo na korištenje potpora se ostvaruje za tekuću kalendarsku godinu i samo za jednu djelatnost.

Neprihvatljivi troškovi su:

 • troškovi poreza na dodanu vrijednost (PDV) ako je korisnik potpore u sustavu poreza na dodanu vrijednost;
 • troškovi nabave prometnih sredstava;
 • troškovi popravaka, tekućeg održavanja i zamjene rezervnih dijelova;
 • troškovi unutarnjeg uređenja poslovnog prostora ako su u vlastitoj izvedbi ili ako izvođač radova nije poslovni subjekt koji je registriran za obavljanje tih radova;
 • troškovi nabave TV, radio i sl. uređaja te mobitela;
 • troškovi potrošnog materijala;
 • troškovi nabave radne odjeće i obuće;
 • troškovi zaštite na radu, higijenskih uvjeta, zaštite od požara i drugo;
 • troškovi tečajeva stranih jezika te stjecanja formalnog obrazovanja;
 • troškovi nabave usisavača, mikrovalne pećnice, aparata za kavu i vodu, fotoaparata osim za fotografsku djelatnost; 
 • troškovi nabave i opremanja čajne kuhinje;
 • troškovi nabave ukrasnih predmeta; troškovi najma opreme, leasing te obročna otplata preko kreditnih kartica;
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme iznad 5.000,00 kuna;
 • troškovi za nabavu računala i računalne opreme za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u protekle četiri godine;
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja iznad 2.000,00 kuna po uređaju;
 • troškovi za nabavu perilica i sušilica rublja za koju su dobivena sredstva potpore Grada Zagreba u proteklih pet godina.

Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

Potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti dodjeljuju se prema slijedećim kriterijima:

 • poboljšanje radnih uvjeta radionice,
 • broj zaposlenih,
 • edukacija naučnici / učenici na stručnoj praksi / osobe na stručnom osposobljavanju, priznanja, certifikati odnosno znakovi kvalitete,                                                                                                                                                        broj godina poslovanja,
 • obiteljska tradicija,
 • vrsta djelatnosti.

VISINA POTPORE

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 30.000,00 kuna godišnje, a najniži 10.000,00 kuna. Oobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA

Prijava za dodjelu potpora se podnosi Povjerenstvu za odobravanje potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) preko Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša na propisanom obrascu "Prijava za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti" (u daljnjem tekstu: Prijava).  Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša će obaviti administrativnu provjeru pristiglih Prijava s pripadajućom dokumentacijom po redoslijedu njihova zaprimanja tako da se utvrdi pravovremenost i potpunost Prijave. Nepotpune, nepravovremene, prijave koje nisu podnesene na propisani način, koje ne ispunjavaju uvjete i kriterije navedene u natječaju i one koje nisu povezane s prihvatljivim namjenama iz točke 4. ovog Javnog natječaja neće biti uvrštene na listu za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti. O razlozima neuvrštavanja podnositelji Prijave će biti pisano obaviješteni.

Uz Prijavu podnositelj prilaže obaveznu dokumentaciju Natječaj

Obrazac Prijave može se dobiti na Internet stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr  te u GRADSKOM UREDU ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Odjel za poticanje razvoja obrta i poduzetništva i praćenje stanja u gospodarstvu, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, soba 110, 109, 106, 105.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona: 61-01-110, 61-66-139, 61-66-171,  61-00-075, 61-01-106, 61-00-043,  61-01-105

Popunjena Prijava s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u pisarnici Gradske uprave, prizemlje, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, te preporučeno putem pošte.  U trenutku podnošenja, uz Prijavu treba biti priložena sva potrebna dokumentacija. Nije dopušteno naknadno dopunjavanje iste. Potpore će se odobriti do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Zagreba za 2018.

Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski te najkasnije u roku od 90 dana od dana njihove uplate na poslovni račun moraju dostaviti dokaz Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša o namjenskom korištenju sredstava.

Svi podnositelji Prijave bit će obaviješteni o rezultatima Javnog natječaja u roku od 3 mjeseca od dana zaključenja natječaja.

Svi podaci dostupni su na web stranicama https://www.zagreb.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-za-ocuvanje-i-ra/90928