Raspisani natječaji za naknade plivaricama – srdelarama

srijeda, 17.02.2016. 13:32

U Narodnim novinama br. 13/16. od 10. veljače objavljena su dva natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« - za prosinac 2015. odnosno siječanj 2016. godine.

Natječaji su raspisani temeljem dvaju pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9 »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama, za prosinac 2015. godine odnosno za siječanj 2016 (oba su objavljena u Narodnim novinama broj 5/2016).

Predmet natječaja je dodjela naknada za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti ovlaštenicima povlastice i članovima posade ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Pravilnici su dostupni i na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr) i Ministarstva poljoprivrede - Uprava ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanima pravilnicima i natječajima.

Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu Zahtjev za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo) te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac zahtjeva za potporu obvezno prilaže popratnu dokumentaciju propisanu prilogom I. natječaja.

Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom:

»Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov prosinac 2015.) – ne otvarati“,

odnosno

»Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti (plivaričarski ribolov siječanj 2016.) – ne otvarati«.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći dan nakon objave natječaja u Narodnim novinama, a traje do 15. ožujka 2016.

U prilogu - natječaji.