Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana

četvrtak, 14.01.2016. 15:24

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana, koji je stupio na snagu 6. siječnja 2016. godine.

Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) donesen je na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 10. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014).

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite tune ovim Pravilnikom propisuje se:

– državna kvota,
– ukupna izlovna kvota te dopuštena izlovna kvota tuna po pojedinim oblicima ribolova i ribolovnim alatima,
– mjere obavljanja ribolova, te dozvoljeni alati i oprema,
– mjere upravljanja kapacitetom ribolovne flote za ulov,
– vremenska zabrana korištenja pojedinih ribolovnih alata,
– minimalna ulovna veličina,
– način obavljanja sportskog ribolova tune (Thunnusthynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone),
– način obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone),
– obavljanje radnji prebacivanja, prekrcavanja, stavljanja u kaveze, izlova i iskrcaja,
– dozvoljen ukupni uzgojni kapacitet,
– dozvoljena ukupna ulazna količina tuna na uzgajališta,
– mjere obavljanja uzgoja,
– obveze izvještavanja te dostava podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju,
– evidencija ulova i unakrsna provjera podataka,
– upotreba sustava praćenja plovila,
– program promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima,
– tržišne mjere.

IZLOVNA KVOTA

Ukupna izlovna kvota za tunu u 2016. godini raspoređuje se na kvotu za gospodarski ribolov i kvotu za negospodarski ribolov prema potkategorijama na sljedeći način:

KATEGORIJA RIBOLOVA POTKATEGORIJA PORIJEKLO KVOTE UKUPNO
DRŽAVNA KVOTA TRAJNA INDIVIDUALNA KVOTA
GOSPODARSKI RIBOLOV PLIVARICE TUNOLOVKE 148,38 367 515,38
UDIČARSKI ALATI 22,5 7,5 30
NEGOSPODARSKI RIBOLOV SPORTSKI RIBOLOV 2 0 2
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE 3,84 0 3,84
UKUPNO 176,72 374,5 551,22

Zbog osjetnog smanjenja izlovne kvote prethodnih godina, Ceh ribara HOK-a tražio je od Uprave ribarstva povećanje izlovne kvote. Novim Pravilnikom (NN 2/16.), izlovna kvota za 2016. godinu povećana je u odnosu na prethodnu godinu za 90 tona (povećanje za 20%), što potvrđuje aktivno učešće Ceha za ribarstvo i akvakulturu HOK-a i dobru suradnju s Upravom ribarstva.

VREMENSKA OGRANIČENJA

Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu dozvoljen je od 1. travnja u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune u sportskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.

Nakon što Ministarstvo, na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna iz očevidnika, a, u slučaju ribolova plivaricom tunolovkom za potrebe uzgoja, nakon korekcija istih po obavljenom snimanju stereoskopskom kamerom, utvrdi da je izlovljena dopuštena izlovna kvota tuna u pojedinoj kategoriji ribolova prije isteka ribolovne sezone za pojedine kategorije ribolova i/ili alate, ministar će zabraniti daljnji ribolov tuna za tekuću godinu za određene kategorije ribolova i/ili alate, a o tome se obavještava Europska komisija.

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj i prekrcaj igluna u periodu od 1. ožujka do 31. ožujka i u periodu od 1. listopada do 30. studenoga.

KORIŠTENJE ZRAKOPLOVA

Zabranjeno je korištenje zrakoplova, helikoptera ili bilo kojih drugih letećih objekata za traženje tuna.

MINIMALNE ULOVNE VELIČINE

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcaj, prebacivanje, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje i nuđenje na prodaju tuna ulovne veličine manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm.

Iznimno, kod ribolova tune okružujućim mrežama plivaricama tunolovkama,u svrhu uzgoja u Jadranu, najmanja ulovna veličina iznosi 8 kg ili vilične duljine veće od 75 cm.

Vilična duljina podrazumijeva duljinu između vrha gornje čeljusti i vilice repne peraje.

Ukupni ulov tuna plivaricom tunolovkom u Jadranu čija je najmanja ulovna veličina 8 kg ili najmanja vilična duljina 75 cm u svrhu uzgoja ne smije biti veći od 90% ukupne izlovne kvote za tekuću godinu.

BROJ ULOVNIH PLOVILA

Broj ulovnih plovila koja smiju sudjelovati u ribolovu tune u 2016. godini po kategorijama sukladno kriterijima duljine preko svega je kako slijedi:

Kategorija plovila Ulovna mogućnost sukladno ICCAT-u
(u tonama) Broj plovila u 2016.
Plivaričari tunolovci preko 40 m 70,66 0
Plivaričari tunolovci od 24 do 40 m 49,78 9
Plivaričari tunolovci manji od 24 m 33,68 2
Udičari 5 12
UKUPNO 23

DOSTAVA PODATAKA

Fizičke i pravne osobe, ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolov tune obavezni su dostavljati Ministarstvu očevidnik o ulovu tune.

PROGRAM PRAĆENJA PLOVILA

Sva plovila koja sudjeluju u gospodarskom ribolovu tune, sva plovila koja sudjeluju u prijevozu tune te svi tegljači koji sudjeluju u prijevozu obavezni su primjenjivati sustav za praćenje plovila (VMS).

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi 1. – 21.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 3/2015, 11/2015, 44/2015 i 84/2015).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. siječnja 2016. godine.