Pravilnik o radnom vremenu na pomorskim ribarskim plovilima

četvrtak, 14.01.2016. 12:55

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima koji je stupio na snagu 15. siječnja 2016. godine.

Pravilnik je donesen na temelju članka 88. stavka 2. Zakona o radu (NN, br. 93/14).

Ovim se Pravilnikom propisuje radno vrijeme te vrijeme odmora i dopusta radnika na pomorskim ribarskim plovilima hrvatske zastave pripadnosti, upisanim u Očevidnik brodica Republike Hrvatske ili u Registar ribarske flote Republike Hrvatske pri ministarstvu nadležnom za poslove ribarstva.

Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na radnika koji je s pomorskom knjižicom ukrcan na pomorsko ribarsko plovilo koje se u smislu Pomorskog zakonika, odnosno posebnog propisa kojim se uređuje morsko ribarstvo, smatra ribarskim brodom, a na kojega se kao na člana posade broda, odnosno pomorca, primjenjuju posebni propisi.

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme je vremensko razdoblje u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, odnosno u kojem je spreman (raspoloživ) obavljati poslove prema uputama poslodavca, na mjestu gdje se njegovi poslovi obavljaju ili drugom mjestu koje odredi poslodavac.

Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je radnik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba.

Vrijeme pripravnosti i visina naknade za istu, uređuje se ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom.

Vrijeme koje radnik provede obavljajući poslove po pozivu poslodavca, smatra se radnim vremenom, neovisno o tome da li ih obavlja u mjestu koje je odredio poslodavac ili u mjestu koje je odabrao radnik.
Puno radno vrijeme radnika ne može biti duže od četrdeset sati tjedno.

Nepuno radno vrijeme radnika je svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena.

Puno ili nepuno radno vrijeme kod poslodavaca ne mora biti raspoređeno jednako po danima, tjednima, odnosno mjesecima.

PREKOVREMENI RAD

U slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, radnik je na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad).

Ako radnik radi prekovremeno, ukupno radno vrijeme ne smije biti duže od četrnaest sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata, niti duže od sedamdeset dva sata tijekom sedmodnevnog razdoblja.

Iznimno, u slučaju opasnosti za sigurnost ljudi, broda ili tereta ili potrebe za pružanjem pomoći drugom brodu ili osobama na moru koje su u opasnosti, zapovjednik odnosno kapetan ribarskog broda može zatražiti od radnika na brodu onoliko sati rada koliko je potrebno da se opasnost otkloni.

NOĆNI RAD

Noćni rad je rad radnika kojeg, neovisno o njegovom trajanju, obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana.

STANKA

Radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakoga radnog dana pravo na dnevnu stanku (odmor) od najmanje trideset minuta.

Maloljetnik koji radi najmanje četiri i pol sata dnevno, ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta neprekidno.

Vrijeme odmora ubraja se u radno vrijeme i može se koristiti na moru.

DNEVNI ODMOR

Radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje deset sati neprekidno tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri sata, kojeg može koristiti i na moru i na kopnu.

TJEDNI ODMOR

Radnik ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje dvadeset četiri sata neprekidno, a u svakom sedmodnevnom razdoblju ima pravo na odmor koji ne smije biti kraći od sedamdeset sedam sati, koji sati odmora se koriste i na moru i na kopnu.

EVIDENCIJA O RADNOM VREMENU I ODMORIMA

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o dnevnom radnom vremenu i satima odmora radnika (u daljnjem tekstu: mjesečna evidencija), na moru i na kopnu, koja mora biti dostupna radnicima i nadležnim inspekcijskim tijelima.

Podatke o dnevnom radnom vremenu i satima odmora, poslodavac je dužan unijeti u mjesečnu evidenciju o radnom vremenu i satima odmora, najkasnije u roku od četrdeset osam sati nakon pristanka i iskrcaja.

Obrazac mjesečne evidencije s dnevnim o dnevnom radnom vremenu i satima odmora radnika na pomorskom ribarskom plovilu nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 82/10).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15. siječnja 2016. godine.