Novi Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune

utorak, 17.01.2017. 9:36

Novi Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) objavljen je u Narodnim novinama broj 4/17., a stupio je na snagu 14. siječnja 2017.

ODREDBE PRAVILNIKA

Ovim Pravilnikom razrađuju se odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru.

U svrhu racionalnog gospodarenja i zaštite plavoperajne tune, ovim Pravilnikom propisuju se odredbe

– kojima se definiraju pojmovi vezani uz kvotu te načelima raspodjele iste,

– o obavljanju ribolova, te dozvoljenim alatima i opremi,

– o upravljanju kapacitetom ribolovne flote za ulov,

-   o registru plovila koja sudjeluju u ulovu, prijevozu, uzgoju, prekrcaju i iskrcaju tune,

– o vremenskim zabranama korištenja pojedinih ribolovnih alata,

– o načinu obavljanja športskog ribolova tune (Thunnus thynnus),

– o načinu obavljanja rekreacijskog ribolova tune (Thunnus thynnus),

– o obavljanju radnji prebacivanja, prekrcavanja, stavljanja u kaveze, izlova i iskrcaja,

– o ograničavanju ukupne ulazne količine tuna na uzgajališta,

– o obavljanju uzgoja,

– o obvezama izvještavanja te dostavi podataka o ulovu, prebacivanju, prekrcaju, iskrcaju i uzgoju,

– o evidenciji ulova i unakrsnoj provjeri podataka,

– o upotrebi sustava praćenja plovila,

– o programu regionalnih i nacionalnih promatrača na ribarskim plovilima i uzgajalištima,

– o tržišnim mjerama.

 

VREMENSKA OGRANIČENJA

Ribolov tune plivaricama tunolovkama dozvoljen je tijekom razdoblja od 26. svibnja u 00:00 sati do 24. lipnja 24:00 sata ili do iskorištenja dodijeljene izlovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu iz članka 7. ovoga Pravilnika dozvoljen je od 25. veljače u 00:00 sati do 31. prosinca u 24:00 sata, ili do iskorištenja dodijeljene godišnje izlovne kvote unutar tog razdoblja.

Ribolov tune u športskom i rekreacijskom ribolovu dozvoljen je od 16. lipnja u 00:00 sati do 14. listopada u 24:00 sata.

ALATI I OPREMA ZA ULOV TUNE

Gospodarski ribolov tune smije se obavljati samo uz uporabu sljedećih ribolovnih alata:

– plivarice tunolovke,

– odmeta, panule i plutajućeg parangala (udičarski alati)

Zabranjen je ulov, zadržavanje na plovilu, iskrcaj, prebacivanje, prekrcaj, prijevoz, skladištenje, prerada, prodaja, izlaganje, nuđenje na prodaju i uzgoj tune ulovljene ribolovnim alatima koji nisu navedeni u stavku 1. ovoga članka.

REGISTAR PLOVILA KOJA SUDJELUJU U ULOVU, PRIJEVOZU, UZGOJU, PREKRCAJU I ISKRCAJU TUNE

Ministarstvo vodi registar plovila koja sudjeluju u ribolovu i uzgoju tuna.

Registar se sastoji od Registra BFT Ulovnih plovila (plovila za ulov tune) i Registra BFT Ostalih plovila.

U jednoj kalendarskoj godini, pojedino ribarsko plovilo može biti registrirano unutar Registra BFT Ulovnih plovila i Registra BFT Ostalih plovila uz uvjet da se istovremeno ne nalazi u oba Registra.

U Registar BFT Ostalih plovila spadaju: plovilo za tegalj, plovilo za preradu i pomoćno plovilo.

 

ŠPORTSKI I REKREACIJSKI RIBOLOV TUNE

Športski i rekreacijski ribolov tune dozvoljen je uz posjedovanje odgovarajuće dozvole za lov tune.

U športskom i rekreacijskom ribolovu tune zabranjeno je korištenje udica od nehrđajućih materijala.

U športskom i rekreacijskom ribolovu tune dozvoljeno je obavljati ribolov samo na način ulovi i pusti, na način da se ulovljena tuna mora pustiti prije izvlačenja na plovilo.

Prodaja tune ulovljene u športskom i rekreacijskom ribolovu je zabranjena.

 

PRILOZI UZ PRAVILNIK

Prilozi 1. – 18. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/16, 31/16, 69/16 i 81/16).