Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti"

srijeda, 04.01.2017. 11:08

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere I.10. "Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti".

 

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 122/16.

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, tj. za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova na moru.

Ovaj Natječaj se provodi za segmente gospodarskog ribolova na moru obuhvaćene Akcijskim planom koji je sastavni dio Izvješća o ravnoteži između ribolovnih kapaciteta i ribolovnih mogućnosti ribolovne flote za 2015. godinu te su predviđena sljedeća smanjenja po pojedinim segmentima:  

http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=3927

Pravilnikom su definirani uvjeti i kriteriji koje korisnik mora ispuniti da bi ostvario pravo na potporu, a natječajem su definirani rokovi i dokumentacija koju je potrebno dostaviti. 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovoga natječaja je dodjela potpore vlasnicima ribarskih plovila za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti« (Narodne novine broj 118/2016) 

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr)  i Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva  (www.mps.hr/ribarstvo

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe sukladno uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

IZNOS I UDIO POTPORE 

Iznosi i udio potpore propisani su u članku 6. i Prilogu III. Pravilnika.

ZAHTJEV ZA POTPORU 

Zahtjev za potporu se podnosi po ribarskom plovilu

Korisnik podnosi zahtjev za potporu na obrascu ZAHTJEV ZA POTPORU koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo), te u područnim jedinicama Uprave ribarstva.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže popratnu dokumentaciju propisanu Prilogom I. ovoga Natječaja.

Obrazac zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati. 

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u VODIČU ZA KORISNIKE POTPORA iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Zahtjev za potporu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija podnosi se u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ne otvarati«.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU 

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje 29.12.2016., a traje do 01. 02 2017. godine. 

ZAHTJEV ZA ISPLATU

Zahtjev za isplatu se podnosi putem obrasca ZAHTJEVA ZA ISPLATU koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo), te u područnim jedinicama Uprave ribarstva. 

Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu korisnik je uz obrazac Zahtjeva za isplatu obavezan priložiti i popratnu dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja. 

Obrazac zahtjeva za isplatu se popunjava u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.

UPUTE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za isplatu nalaze se u člancima 18. i 19. Pravilnika te u VODIČU ZA KORISNIKE POTPORA iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera I.10. »Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti«, koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo).

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU 

Zahtjev za isplatu potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i pripadajuća dokumentacija, podnose se u tiskanom obliku i preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom: »Zahtjev za isplatu – mjera I.10. Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti – ne otvarati«. 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU 

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za isplatu je 01. 09. 2017. godine.