Lokalnim inicijativama u ribarstvu do 1.3. produžen rok za prijavu za pripremne potpore

petak, 22.01.2016. 9:51

Lokalnim inicijativama u ribarstvu je s 1. veljače na 1. ožujka produžen rok u kojem se mogu prijaviti na natječaj za pripremne potpore. 

Rok je produžilo Ministarstvo poljoprivrede izmjenom Natječaja u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora«, u okviru prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Izvorni Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« objavljen je u Narodnim novinama br. 115/15 još 23. listopada 2015., i može se naći na ovoj poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2778024.html

Predmet Natječaja je dodjela pripremne potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice za izgradnju kapaciteta, osposobljavanja i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR), sukladno Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora" (Narodne novine br. 96/2015), a taj se Pravilnik može naći na ovoj poveznici

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_96_1852.html

Prihvatljivi korisnici su lokalne inicijative sukladno članku 4. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem.

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno članku 7. Pravilnika.

Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu I. Pravilnika.

Lokalna inicijativa podnosi Zahtjev za potporu na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=1738).

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu lokalna inicijativa uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju propisanu Prilogom I. Natječaja.

Obrazac Zahtjeva za potporu te pojedine dokumente iz ovoga Natječaja, lokalna inicijativa popunjava u elektroničkom obliku.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva za potporu nalaze se u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo – Mjera III.1. »Pripremna potpora», koji je dostupan na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (www.mps.hr/ribarstvo/).

Zahtjev za potporu, potpisan i ovjeren od strane osobe ovlaštene za zastupanje lokalne inicijative, te pripadajuća dokumentacija, podnosi se u papirnatom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere III.1. »Pripremna potpora« – ne otvarati«.