Izmjene i dopune Pravilnika o potporama za ribarstvo i akvakulturu

utorak, 22.03.2016. 10:02

U okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014-2020., a na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere iv.3. "stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture". 

 

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015 i 12/2016), u članku 5. stavku 6. riječi:

»30. studenoga 2016. godine« zamjenjuju se riječima: »31. siječnja 2017. godine«.

 U članku 23. stavku 2. nakon alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

»– članka 19. stavka 1. točke a) Odluka o isplati.«.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu 19.03.2016.