Doneseni pravilnici o potporama za srdelare za prosinac i siječanj

ponedjeljak, 18.01.2016. 14:42

Ministar poljoprivrede donio je temeljem Zakona o morskom ribarstvu pravilnike o potporama za privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za prosinac 2015. godine i siječanj 2016.

Oba pravilnika objavljena su 15. siječnja u Narodnim novinama broj 5/16 kao

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za prosinac 2015. godine (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_5_71.html)

odnosno

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama za siječanj 2016. godine (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_01_5_72.html); poveznice su zagradama.

Pravilnicima se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru prioriteta Europske unije »Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva«, mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020., a u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti provodi se u segmentu ribolova okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama.

Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana upravljanja okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama (klasa: 022-03/14-04/49, urbroj: 50301-05/25-14-2 od 29. svibnja 2014. Godine), Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2015. godini (Narodne novine, broj 2/2015, 37/2015, 87/2015, 122/2015, 124/2015 i 133/2015) i Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (Narodne novine, broj 141/2015).

Privremena obustava u smislu pravilnika i natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.9. »Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti« okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama je

- privremena obustava provedena u razdoblju od 11. prosinca 2015. godine u 00:00 sati do 20. prosinca 2015. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske

odnosno

- privremena obustava provedena u razdoblju od 16. siječnja 2016. godine u 12:00 sati do 31. siječnja 2016. godine 12:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Odredbe pravilnika i natječaja ne dovode u pitanje odredbe zakonskih i podzakonskih propisa iz područja radnih odnosa.

Sredstva javne potpore za provedbu mjere temeljem jednog i dugog pravilnika i natječaja iznose ukupno po 3.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – iz proračuna Europske unije i

– 1.500.000 eura, u protuvrijednosti u kunama – iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ukupno se radi o potporama od 6 milijuna eura po oba pravilnika i natječaja.

Udio javne potpore iznosi 100 posto sukladno članku 95. stavku 2. točki (e) Uredbe (EU) br. 508/2014.

Zahtjev za potporu podnosi se u tiskanom obliku temeljem natječaja kojega raspisuje Upravljačko tijelo.

Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo).

Natječajem se određuju rokovi i način podnošenja zahtjeva za potporu i propisuje se dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za potporu.

Oba pravilnika stupaju na snagu 16.1.2016.