Voćari, prijavite se za EU potporu za humanitarnu distribuciju jabuka i mandarina

četvrtak, 24.12.2015. 10:20

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, pozvala je 24. prosinca proizvođače jabuka, a naročito mandarina (radi nemogućnosti njihovog dugotrajnog skladištenja), da izvijeste o količinama tog voća koje ne planiraju isporučiti primateljima.

Proizvođači jabuka i mandarina koje se ne planiraju isporučiti komercijalnim i drugim primateljima, trebaju o tim količinama izvijestiti Agenciju na info@apprrr.hr, kako bi mogli računati na potporu Europske unije za povlačenje voća s tržišta i za slobodnu distribuciju humanitarnim organizacijama, ustanovama socijalne skrbi, školama i vrtićima, bolnicama i kaznenim tijelima.

Riječ je o mjeri Europske komisije koja je nastala kao rezultat prošlogodišnjeg ruskog embarga na uvoz voća i povrća iz Europske unije.

Financijska pomoć Europske unije dodjeljuje se zemljama članicama EU u skladu s procijenjenim količinama proizvoda na koje ima utjecaj zabrana Ruske federacije.

Za svaku državu članicu te su količine izračunate na temelju trogodišnjeg prosjeka izvoza određenih proizvoda u Rusiju.

Republici Hrvatskoj dodijeljena je maksimalna količina od 2.150 tona za jabuku i 3.200 tona za mandarinu.

Pored ovih količina svakoj državi članici dodijeljeno je dodatnih maksimalno 3.000 t.  

Ministarstvo poljoprivrede odlučilo se za provedbu postupka povlačenja s tržišta jabuka i mandarina, a dodatne količine dodane su za jabuku tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta RH iznose 5.150 tona za jabuku i 3.200 tona za mandarinu.

Kvote za ove količine jabuka, odnosno mandarina podijeljene su proizvođačima, a postupci isporuke humanitarnim primateljima su u tijeku.

Interes za ovu mjeru i ove godine je vrlo velik.

U cilju iskorištenja što većih dodijeljenih količina, proizvođačima je određen rok od 90 dana za isporuku utvrđenih količina.

Ukoliko se u navedenom roku, isporuke prihvatljivim primateljima ne izvrše, Agencija za plaćanja te količine stavlja ponovno na raspolaganje.  

Na taj način će se kvota dobivena od strane EK u što većoj mjeri iskoristi.

Količina stvarno povučenog voća s tržišta, o kojoj će Agencija izvijestiti EK, utječe na dodjelu količinu koju će RH dobiti za sljedeću godinu (ukoliko će se ova mjera i dalje provoditi).

Prosječno isplaćeni iznos za kilogram jabuka u prošloj godini je 3,10 kn, a za kilogram mandarina 3,77 kn.

U tu cijenu uračunat i trošak sortiranja, pakiranja i transporta. (HINA, APPRRR)