Javni natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini

četvrtak, 14.04.2016. 9:38

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2016. godini.

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (Narodne novine br. 37/2015, 49/2015). 

Javna potpora u mjeri Promidžba na tržištima trećih zemalja su sredstva potpore koja se osiguravaju i isplaćuju iz proračuna Europske unije i iz državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba u okviru provedbe Nacionalnog programa, određeni su člankom 4. Pravilnika. 

Podnositelj prijave na natječaj mora udovoljavati kriterijima prihvatljivosti propisanim u članku 5. Pravilnika. 

Radi provjere ispunjavanja uvjeta prihvatljivosti podnositelja prijave Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će podatke iz prijave provjeriti i utvrditi: uvidom u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i Vinogradarski registar, uvidom u Sudski/Obrtni registar odnosno provjerom Osobnog identifikacijskog broja (OIB) podnositelja prijave.

Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je 200.000 EUR-a (u kunskoj protuvrijednosti).

Do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Pojedinom korisniku moguće je odobriti potporu unutar mjere Promidžba za najviše pet različitih projekata, odnosno tržišta u istoj godini.

Pojedini projekt mora se odnositi isključivo na jednu zemlju s tržišta trećih zemalja određenih u članku 3. Pravilnika. 

Potpora po pojedinom projektu odobrava se za razdoblje od najviše tri godine. Isti projekt može se produžiti jednom za razdoblje do dvije godine. Jedan projekt može trajati do pet godina.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. travnja 2016. godine. Nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

NAČIN PRIJAVE 

Prijava se dostavlja u jednom originalnom primjerku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja napisanim na poleđini, isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom i s naznačenim vremenom slanja (datum, sat, minuta i sekunda zaprimanja pošiljke u poštanskom uredu), na adresu: 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb,

s naznakom: »Natječaj za Nacionalni program pomoći sektoru vina – mjera Promidžba«. 

Detaljne upute za podnošenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u Uputama za korisnike na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr  te Ministarstva: www.mps.hr.

Obrasci za podnošenje prijava nalaze se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr i Ministarstva: www.mps.hr (Obrasci moraju biti popunjeni u elektroničkom obliku i dostavljeni na CD-u u digitalnom obliku).