Obrazovanje

  • Obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje za programe vezanih obrta
  • Popis zanimanja

Tokar

tokar

Tokar je majstor koji pomoću tokarskih strojeva izrađuje elemente za strojeve i alate, kao što su osovine, vretena, matice, klipovi, ventili, vijci, prsteni, spiralne opruge i dr.

U svom radu tokar koristi različite materijale (željezo i njegove legure, čelik, obojene metale, plastične mase i drvo). Osim izrade elemenata za strojeve i alate, tokari se mogu specijalizirati za drvotokarenje i izradu oblih dijelova od drveta (npr. dijelove za ograde, namještaj i sl.) ili gotovih uporabnih i ukrasnih predmeta.

Tokari se u radu služe alatima za rezanje te održavaju i rukuju tokarskim strojevima za obradu vrlo složenih predmeta (konusi, vanjski i unutarnji navoji). Manje složene predmete obrađuju na glodalicama, bušilicama i brusilicama. U novije vrijeme, tokari koriste strojeve za CNC tokarenje – numerički upravljane alatne strojeve. Prije same izrade nekog predmeta, potrebno je obaviti precizna mjerenja i crtanja na materijalu koji se obrađuje te utvrditi najpovoljniji tehnološki postupak izrade tog predmeta.

Tokari moraju poznavati tokarske strojeve i podesiti ih za obradu nekog materijala. Moraju znati montirati ih, demontirati i ispitati hidrauličko i pneumatsko upravljanje na tim strojevima. Također trebaju poznavati materijale i njihove karakteristike (fizikalna i kemijska svojstva). Potrebno je svladati mjerenje mjernim alatima, kao i čitanje i upotrebu tehničkih crteža i druge tehničko tehnološke dokumentacije.
 

Dodatne informacije:

e-Usmjeravanje:
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/tokar

Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje tokar (NN 136/03):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_08_136_2004.html

Program izmjena i dopuna  jedinstvenog nastavnog plana i okvirnog obrazovanog programa za zanimanje tokar (NN 167/04):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_11_167_2944.html

Razina prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: 4.1

Mogućnost napredovanja: polaganje majstorskog ispita za majstora tokara (prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru: razina 5)

Više o majstorskom ispitu:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_102_1719.html


Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.