Novosti

  • Novosti
  • Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu sektoru svinjogojstva zbog štete nastale...

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu sektoru svinjogojstva zbog štete nastale uslijed pojave afričke svinjske kuge


Otvoreno je podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 2 iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge.

Prihvatljivi korisnici potpore iz ovog Programa su mikro, mala i srednja poduzeća definirana člankom 2. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) 2022/2472, koja drže svinje na području zona ograničenja.

Mjera 2 Nadoknada gubitka prihoda za uklonjene svinje

Korisnici moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
  • svinje korisnika potpore su uklonjene u klaonici određenoj od strane Ministarstva i na objektu s kojeg su svinje uklonjene zabranjeno je držanje svinja u razdoblju od najmanje 12 mjeseci.

Prihvatljiva su grla svinja s objekata u području zone ograničenja, a koja su uklonjena u klaonici određenoj od strane Ministarstva temeljem zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata.

Iznos potpore utvrđuje se na način da se cijene pojedinih kategorija i težinskih razreda svinja umanje za prihod od prodaje životinja koje su zaklane. Prihod ostvaren od prodaje zaklanih životinja potvrđuje se računom/otkupnim blokom izdanim od strane klaonice. Broj, kategorija i težina svinja za izračun potpore utvrđuje se zapisnikom o razvrstavanju trupova na liniji klanja.

Kategorije navedene u zapisniku o razvrstavanju trupova na liniji klanja:

  • prasad i odojci su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad i odojci do najveće težine toplog trupa od 28 kg,
  • tovne svinje su trupovi svinja kategorizirani u kategoriju prasad težine toplog trupa većeg od 28 kg i svinje kategorija T1 i T2 i
  • nazimice, krmače i nerasti su trupovi svinja kategorizirani u kategorije krmače, mladi nerastovi i stariji nerastovi i kastrati.

Masa svinjskih trupova evidentirana na liniji klanja iskazuje se kao težina živih svinja koristeći prosječan randman koji iznosi 78%.

Zahtjev za potporu za Mjeru 2 popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izravno ili u podružnicama Agencije.

Po popunjavanju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

s naznakom: „Mjera 2 – Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge“

Uz Zahtjev podnositelj prilaže račune/otkupne blokove izdane od strane klaonice koju je odobrilo Ministarstvo za provedbu klanja svinja s objekata u zonama ograničenja.

Rok za podnošenje Zahtjeva: Do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Iznimno, za svinje koje su zaklane do stupanja na snagu Pravilnika, Zahtjev se podnosi u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

  1. Program potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge: https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2023/08/Program-potpore-sektoru-svinjogojstva-zbog-onemogucene-aktivnosti-uslijed-pojave-svinjske-kuge.pdf

      2. Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave afričke svinjske kuge (NN broj 93/2023):   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_93_1415.html

Foto_izvor: freepik.com
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.