Novosti

 • Novosti
 • Ponude za izradu i uređenje izložbenih prostora HOK a na 25. Međunarodnom sajmu ...

Ponude za izradu i uređenje izložbenih prostora HOK-a na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. i 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024.


Hrvatska obrtnička komora organizira skupnu izložbu svojih članova na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. godine koji se održava u terminu od 16. do 20. travnja 2024. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina), kao i na 56. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2024. godine, koji se održava  od 18. do 22. rujna 2024. godine u Celju (Slovenija).

U skladu s navedenim, molimo da dostavite ponudu za uređenje izložbenih prostora Hrvatske obrtničke komore za navedene sajmove po principu „ključ u ruke“, što posebice podrazumijeva:

 1. po prijemu popisa izlagača s veličinama pojedinačnih izlagačkih prostora i potrebnog namještaja, izradu prezentacije u 3D projekciji te prezentaciju izgleda izlagačkog prostora,
 2. obavještavanje izlagača o predaji robe prije i preuzimanju robe nakon sajmova,
 3. prijem/izdavanje i skladištenje izložaka prije i nakon izložbi,
 4. uspoređivanje dostavljene robe izlagača s poslanom dokumentacijom, kao i razmjer poslane robe sa zakupljenom izlagačkom površinom,
 5. preuzimanje robe za otpremu na sajmove te provjeru zaprimljene robe i izdavanje potvrde izlagaču,
 6. preuzimanje promotivnih materijala i reprezentacije HOK-a u skladištu HOK-a i otprema do skladišta izvođača štanda i dalje do štanda na sajmove,
 7. pakiranje robe za otpremu na/sa sajmova,
 8. organiziranje transporta izložaka i robe,
 9. osiguranje robe u skladištu i tijekom transporta te na sajmovima do dolaska izlagača,
 10. otpakiranje robe na sajmovima te postavu i aranžiranje izložaka; nakon sajmova pakiranje robe za njen povrat,
 11. prikupljanje potrebnih elemenata za izradu carinske dokumentacije od izlagača i izradu skupne carinske dokumentacije (za robu koja se nakon izložbi vraća) na papirima izvođača štandova,
 12. špediterske poslove,
 13. predaju robe izlagaču koji potpisuje preuzimanje robe nakon sajmova,
 14. ovjera projekta štanda kod tehničke službe sajma,
 15. spajanje priključaka na štandovima (struja, voda),
 16. osigurani inventar za potrebe rada štandova (usisavač, hladnjak, čaše, šalice, aparat za kavu i sl.),
 17. postavljanje konstrukcije štandova prema dogovoru s naručiteljem, vodeći računa o atraktivnosti izložbenog i skladišnog dijela prostora,
 18. osmišljavanje i postavljanje elementa koji privlači pozornost posjetitelja u paviljonu (koristiti visinu konstrukcije štanda),
 19. osigurana „hladna“ svjetla,
 20. postavu izložaka na izložbenim prostorima izlagača i aranžiranje izložbenih prostora,
 21. osigurano skladište za ambalažu na sajmovima,
 22. dopremu izložaka u Zagreb i skladištenje,
 23. dopremu reprezentacije za potrebe štandova HOK-a,
 24. u slučaju da je izvođač izvan Zagreba, obavezno osiguran skladišni prostor u Zagrebu,
 25. davanje uputa i organiziranje potrebne dokumentacije za izlagače koji prodaju robu,
 26. prijevoz robe izlagača koji prodaju robu na sajmovima,
 27. druge poslove po zahtjevu naručitelja.

U ponudi je potrebno naznačiti poslove i eventualne troškove za izlagače koji bi prodavali robu na sajmovima.

Veličina izložbenog prostora štanda HOK-a iznosi za sajam 24 m2 za sajam u Mostaru i 51 m2 za sajam u Celju, prema skicama rasporeda i pozicija štandova Hrvatske obrtničke komore na sajmovima koji su predmet natječaja - u prilogu.

Cijenu uređenja po 1 m2 i organizacije prijevoza treba izraziti u eurima i to bez PDV-a i s PDV-om. 

U ponudi je potrebno obavezno navesti kakvu konstrukciju ponuditelj usluge posjeduje, predložiti elemente atraktivnog i vizualno efektnog štanda s prijedlogom 3D projekcije štandova.

Uz ponudu je potrebno priložiti i referentnu listu.

Uslugu domaćice kao vanjskog suradnika za dežurstvo na štandu dogovarat će se prema potrebi dodatno za sajam.

Molimo posebno istaknuti ukoliko bi povećanje ili smanjenje izložbene površine utjecalo na vašu ponuđenu cijenu. 

Ponudu je potrebno dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom „Ponuda za uređenje štandova Hrvatske obrtničke komore na 25. Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru 2024. godine i na 56. Međunarodnom sajmu obrtništva i poduzetništva u Celju 2024. godine – ne otvarati“ najkasnije do 4. 3. 2024. godine na adresu: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb.

Kontakt osoba za dodatne informacije i pitanja vezana uz natječaj je Dražen Horvat; tel: 01/4806 650.

Posebno napominjemo da ponude koje ne sadrže sve navedene elemente iz natječaja neće biti razmatrane.

Hrvatska obrtnička komora nije obveznik nabave po Zakonu o javnoj nabavi.Preuzimanja
Informacije

Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II., p.p.166 10 000 Zagreb
+385 (01) 4806 666
+385 (01) 4846 610
hok@hok.hr
OIB: 96583527575

HOK – Vaš izvor informacija

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter.

Copyright © 2019 HOK - sva prava pridržana.