Uvjeti poslovanja - pružanje usluga u Austriji

Uvjeti privremenog i povremenog prekograničnog pružanja usluga

austrija

Korak 1: 

Prijava obavljanja prekograničnog pružanja usluga (Dienstleistungsanzeige) podnosi se Saveznom ministarstvu za rad, obitelj i mladež Republike Austrije na 

 koji ujedno sadrži popis djelatnosti koje se mogu obavljati na privremenoj i povremenoj osnovi u Republici Austriji.
Kontakt:
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Abteilung I/9, Stubenring 1, 1011 Wien (tel. +43 (0)1 71100 5827, faks: +43 (0)1 71100 12205, e-mail: post@i9.bmwfj.gv.at)
Uz prijavu za prekogranično pružanje usluga potrebno je priložiti:
- EU potvrda
- Dokaz o državljanstvu
- Potvrdu o stečenoj izobrazbi
Navedeni prilozi trebaju biti prevedeni na njemački jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Ovjereni službeni izvadak iz Obrtnog registra izdaju nadležna registaracijska tijela - Uredi državne uprave u županijama i njihove ispostave te Ured Grada Zagreba. Za izdavanje istog propisana je upravna pristojba u iznosu od 40,00 kuna koja se plaća u biljezima.

Dokaza o državljanstvu dokazuje se osobnom iskaznicom, putovnicom, vojnom iskaznicom i domovnicom sukladno Zakonu o hrvatskom državljanstvu.

Napomena:
Prijava prekograničnog pružanja usluga vrijedi 12 mjeseci, time da je istu potrebno obnoviti svake kalendarske godine putem obrasca

Također je potrebno upozoriti da prekogranično pružanje usluga ne smije prekoračiti vremenski period od 90 radnih dana unutar jedne kalendarske godine. Međutim, ukoliko bi došlo do prekoračenja navedenog vremenskog perioda samozaposlene osobe (obrtnici) su dužni prijaviti porez na dohodak ili dobit u državi gdje pružaju usluge, odnosno postaju porezni obveznici države gdje pružanju navedene usluge.
Korak 2:
Posjedovanje odgovarajuće potvrde o izobrazbi
Ukoliko je određena struka regulirana u Republici Hrvatskoj, potrebno je dokazati da pružatelj prekogranične usluge ispunjava sve propisane uvjete za nju u Republici Hrvatskoj.
Međutim, kada profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj, potrebno je priložiti dokument koji se dokazuje obavljanje navedene profesije najmanje dvije godine u zadnjih deset godina u državi iz koje pružatelj usluga dolazi.
Potrebno je na obrascu

 ponijeti zahtjev Saveznom ministarstvu za rad, obitelj i mladež Republike Austrije radi provedbe postupka priznavanja strukovne kvalifikacije stečene u drugoj državi članice Europske unije radi dokazivanja da je ista jednaka potvrdi o naukovanju Republike Austrije sukladno Zakonu o stručnom osposobljavanju (BAG).
Savezno ministarstvo za rad, obitelj i mladež Republike Austrije predstavlja nacionalnu kontaktnu točku radi prekograničnog pružanja usluga sukladno Direktivi o uslugama 2006/123/EZ.
Kontakt:
Bundesminsterium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry of Economy, Family and Youth),
Mrs Irene Linke, Department I/7, Industrial Law, Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich (tel: +43 1 71100 5446, faks: +43 1 71100 935446, e-mail: Irene.linke@bmwfj.gv.at)

Dodatne informacije dostupne su na adresi: Uvjeti prekograničnog pružanja usluga u Republici Austriji

Provjerite eventualne dodatne uvjete s partnerom u Austriji!

Početkom siječnja 2017. godine u Austriji je stupio na snagu Zakon o suzbijanju nelojalne konkurencije u segmentu plaća i socijalnih davanja (Lohn-und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,LSD-BG) u djelatnosti prijevoza, a kojim je određeno da se na strane prijevoznike u Austriji primjenjuje minimalna plaća sukladno austrijskim zakonima i Direktivom EU-a o izaslanim radnicima.

 

Napominjemo da je ovdje riječ o vrlo sličnoj proceduri koja vrijedi za ostale izaslane radnike u Austriju, a koja se do sada nije primjenjivala i na djelatnost prijevoza. Dakle, svi strani prijevoznici, osim prijevoznika u tranzitu (oni koji samo prolaze kroz Austriju i ne vrše utovar ili istovar robe na području Austrije) su obvezni za svakog vozača izvršiti prijavu na on line formularu (ZKO 3) prije početka izaslanja u Austriju. Formular za prijavu nalazi se na sljedećem linku (također je zasebno priložen ovoj obavijesti):

 

https://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-steuern/pdfs/9999/zko3.pdf

 

Prijašnji rok prijave iznosio je 7 dana prije izaslanja, a sada se prijava može napraviti neposredno prije samog izaslanja (24 sata).

 

Nadalje, vozač je za čitavo vrijeme prijevoza u Austriji obvezan primati minimalnu plaću predviđenu austrijskim zakonom, tj kolektivnim ugovorom za djelatnost prijevoza robe. Skraćeni tekst kolektivnog ugovora moguće je vidjeti na linku:

http://www.entsendeplattform.at/kv/Z04/gueterbefoerderungsgewerbe-arb/gueterbefoerderungsgewerbe-kurzuebersicht/4207382?language=de

 

Prilikom izaslanja, odnosno obavljanja prijevoza u Austriji vozač je obvezan kod sebe u kamionu u papirnatom ili elektroničkom obliku imati dostupnu sljedeću dokumentaciju:

 

 Prijavu (ZKO 3) o izaslanju zaposlenika u Austriju (preslika registracije napravljene putem gore navedene web stranice)

 Ugovor o radu (preveden na engleski ili njemački jezik)

 A1 obrazac mirovinskog osiguranja

 Platnu listu, potvrdu o isplati plaće, dokument o klasifikaciji radnog mjesta vezano za platni razred prema austrijskom kolektivnom ugovoru (sve na njemačkom jeziku).

 

Naknadno slanje dokumentacije e-mailom iz Hrvatske inspekcijskom nadzoru u Austriji nije dovoljno i smatra se prekršajem. To znači da dokumentacija mora biti fizički prisutna u kamionu u papirnatoj verziji ili u elektroničkom obliku (tablet, smart phone, usb stick) spremnom za prijenos nadležnom inspekcijskom tijelu. Kazne za nepoštivanje važećih propisa vrlo su visoke i iznose ovisno o utvrđenom prekršaju od 1.000 do čak 20.000 EUR-a.

 

Kod ZKO 3 prijave predviđena su dva izuzetka i to:

1. Skupna prijava (Sammelmeldung) – može se izvršiti ukoliko vozač jednim prijevozom obavlja više utovara/istovara u Austriji. U ZKO 3 prijavi je tada potrebno navesti početak i završetak rada u Austriji, odnosno mjesto prvog utovara/istovara i mjesto zadnjeg utovara/istovara , točnu rutu puta, kao i predviđena zaustavljanja.

2. Okvirna prijava na razdoblje do 3 mjeseca (Rahmenmeldung) – ukoliko je vozač redovno u Austriji na određenoj relaciji utovara/istovara. U tom slučaju je važno da početak prijave izaslanja od 3 mjeseca odgovara zaista i započetom danu izaslanja radnika (npr. nije dopušteno izvršiti prijavu od 01.02. do 30.04., a radnik na dan 01.02. nije izaslan u Austriju). U razdoblju od 3 mjeseca nije više potrebno vršiti zasebne prijave za svakog pojedinog radnika za svako izaslanje u Austriju. Nakon isteka roka važenja okvirne prijave moguće je napraviti novu prijavu za naredna tri mjeseca.

 

Sva pitanja vezana uz ovu problematiku upućuju se na e-mail adresu entsendeplatform@sozialministerium.at, odnosno telefonski na Središnje koordinacijsko mjesto (ZKO) pri Ministarstvu finacija (+43 1 51433-554499).